Kontakta oss

Nätverket Sömn och Hälsa bildades våren 2004, och är ett nätverk för dig som i din profession möter människor med sömnproblem.

Pernilla Garmy, Leg. Sjuksköterska, Specialistutbildad barnsjuksköterska, skolsköterska, Doktor i Medicinsk Vetenskap. Biträdande professor vid Högskolan Kristianstad och affilierad som docent vid Lunds universitet. Forskar om skolbarns sömn och hälsa.
E-post: pernilla.garmy@hkr.se

Linda Gellerstedt, Leg. Sjuksköterska, Medicine Doktor. Arbetar som bitr. lektor vid Sophiahemmet Högskola i sjuksköterskeprogrammet (50%) och har en postdokanställning vid Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för Omvårdnad (50%). Ingår i referensgruppen för projektet – Väck sömnen till liv vid Karolinska Universitetssjukhuset. Intresseområden är patienters sömn vid vård på sjukhus, sömn och personcentrerad omvårdnad. E-post: linda.gellerstedt@shh.se

Patricia Granzin, Leg. Biomedicinsk analytiker, inriktning Klinisk Fysiologi, Lymfterapeut och enligt Dr. Vodder och diplomerad/specialiserad inom polygrafiteknik, sömnapné och CPAP-behandling. Arbetar på Aleris Klinisk fysiologi, Sabbatsberg. Ingår i en grupp under SFSS som arbetar fram nationella riktlinjer för BMA/SSK som arbetar som ”sömntekniker”. Föreläser, utbildar och delar erfarenheter i syftet att inspirera till en ökad folkhälsa och kunskap, god behandlingskvalitet och till forskning.
E-post: patricia.granzin@aleris.se

Amanda Hellström, Leg. Sjuksköterska med specialistutbildning i kirurgisk omvårdnad, doktor i medicinsk vetenskap. Arbetar som universitetslektor vid Linnéuniversitetet i Kalmar och undervisar bland annat i sjuksköterskeprogrammet.
E-post: amanda.hellstrom@lnu.se

Rhiannon Djupdalen, Leg. Sjuksköterska, Medicine masterexamen i omvårdnads-vetenskap. Arbetar som sjuksköterska i Hälso- och Sjukvårdsverksamheten i Västerviks kommun. Har genomfört förändringsarbeten för nattarbete i särskilda boenden. Hennes magisteruppsats handlade om sömnstörning vid Alzheimers sjukdom hos personer som bor hemma och masteruppsatsen handlade om sömn, hälsorelaterad livskvalitet och demensjukdom på särskilt boende – kan utomhusaktivitet göra skillnad? Har en forskarutbildning inom sömn och trötthet.
E-post: rhiannon.djupdalen@vastervik.se

Arja Höglund, Leg. sjuksköterska. Magister i klinisk neurologi och doktorand på KI. Forskningsområdet är besvärande dagsömnighet vid Parkinsons sjukdom: relation till andra sjukdomsaspekter och konsekvenser för patienternas dagliga liv. Arbetar som omvårdnadsansvarig på patientområde sjukdomar i nervsystemet (där Parkinsons sjukdom ingår), Tema Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Intresseområden är skattningsskalor, hur sömnrelaterade fenomen påverkar dagliga livets aktiviteter hos personer med Parkinsons sjukdom och personcentrerad vård.
E-post: arja.vehkala-hoglund@sll.se

Christina Sandlund, leg. sjuksköterska, distriktssköterska, medicine doktor. Arbetar kliniskt i primärvården med insomnibehandling. Arbetar också på Akademiskt primärvårdscentrum (Region Stockholm) med fortbildning och professionell utveckling för sjuksköterskor och distriktsköterskor. Anknuten till Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för Allmänmedicin och Primärvård. Intresseområde: sömnbesvär, insomni, psykisk ohälsa, primärvård.
E-post: christina.sandlund@ki.se

Annika Norell-Clarke, Leg psykolog, filosofie doktor i klinisk psykologi. Arbetar med forskning och undervisning på psykologprogrammet vid Karlstads universitet och forskning vid Högskolan Kristianstad. Intresseområden: barns och vuxnas sömnvanor och psykiska hälsa, drivkrafter bakom sömnproblem samt psykologiska behandlingsmetoder vid insomni.
E-post: annika.clarke@kau.se

Senast publicerad: