Svensk sjuksköterskeförenings logotyp med texten fonder och stipendier

Fonder & Stipendier

Svensk sjuksköterskeförening förvaltar ett antal fonder och stipendier som sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kan söka under hela året. Utdelning sker två gånger per år. Den sökande får stipendiet cirka 9 veckor efter sista ansökningsdatum.

När du söker stipendier bör du tänka på:

 • Endast sjuksköterskor kan söka bidrag.
 • Att ett stipendium aldrig är så stort så att det är kostnadstäckande.
 • Stipendier betalas inte ut retroaktivt.
 • Vid bindande anmälan till en kurs/resa måste du ta ställning till om du har möjlighet att delta oberoende av om du får ett mindre bidrag eller inget bidrag alls.
 • Stipendium kan inte sökas för kandidat- eller magister/masteruppsatser.
 • Stipendium ges inte för förlorad arbetsinkomst/lönekostnader till den sökande. Däremot går det bra att betala en tjänst t ex statistiker.
 • För sista ansökningsdag och vilka kriterier som gäller se respektive fond i menyn.
 • Ansökningsblankett hittar du under respektive stipendium.

För information och beställning av ansökningsblanketter kontakta:
Svensk sjuksköterskeförening
Lina Hammarbäck    
Tfn: 08-412 24 09
E-post: lina.hammarback@swenurse.se

Svensk sjuksköterskeförening har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Svensk sjuksköterskeförening, organisationsnummer 802002-9842, 114 27 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Våra fonder och stipendier

 • Alice Lindströms studiefond

  Stiftelsen har till ändamål är att främja fortbildning eller vidareutbildning av sjuksköterskor som fullgjort sin grundutbildning det vill säga har en yrkesexamen som sjuksköterska.
 • Andra organisationers fonder

  Under denna kategori kommer vi att informera om andra fonder/stipendier som sjuksköterskor kan söka för exempelvis studier och projekt.
 • Barnets Lyckopenning

  För att söka Synskadades Riksförbunds stipendium/projektmedel "Barnets lyckopenning" måste du vara legitimerad sjuksköterska eller barnmorska och medlem i Svensk sjuksköterskeförening alternativt Svenska Barnmorskeförbundet.
 • Cancerfonden

  Cancerfonden har inrättat stipendier som vill stimulera och öka kompetensen hos vårdpersonal, däribland sjuksköterskor, för att höja cancervårdens kvalitet och förbättra omhändertagandet av cancerpatienter.
 • Ebba Danelius stiftelse

  För att söka stipendiet behöver du vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening och legitimerad sjuksköterska som bedriver forskningsarbete kring hur ohälsa kan förebyggas och hur stöd kan ges till barn och unga.
 • Fredrik Björns Donationsfond

  Kungl. Patriotiska Sällskapet förvaltar Fredrik Björns Donationsfond. År 1915 avled den förmögne stockholmaren och markägaren Carl Fredrik Björn. I sitt testamente donerade han en stor summa pengar till Kungl. Patriotiska Sällskapet. Detta blev grund till Fredrik Björns Donationsfond.
 • FÖNH stipendium

  Du som är legitimerad sjuksköterska och medlem i Specialistföreningen för öron- näs-och halssjuksköterskor sedan två år kan söka föreningens stipendier.
 • Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem

  För att kunna söka Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehems stipendier krävs att man varit medlem i föreningen i minst ett år.
 • Ge minnesgåva till Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond

  Med en minnesgåva hedrar du minnet av en sjuksköterska. Gåvan bidrar till att stötta legitimerade sjuksköterskor som på grund av sjukdom eller av annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd.
 • Hjälpfonder

  Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd.
 • Kamratförbundet Sahlgrensringens stipendiefonder

  Kamratförbundet Sahlgrensringen delar ut stipendier till "sahlgrenare", dvs sjuksköterskor som genomgått grundutbildning vid Göteborgs Sjuksköterskeskola (GS), Vårdhögskolan i Göteborg (VHG) eller vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för omvårdnad (GU) och som är medlemmar i Kamratförbundet Sahlgrensringen.
 • Projektmedel

  För att söka Svensk sjuksköterskeförenings projektmedel behöver du vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening. Stipendium kan sökas av sjuksköterskor som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete, vill starta kliniska utvecklingsprojekt eller som är i början av sin forskarutbildning.
 • Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor

  Som medlem sedan minst ett år i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor kan du söka stipendium. Ändamålet ska vara att främja forskning, utveckling och utbildning inom psykiatrisjuksköterskans område eller att främja psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion.
 • Queen Silvia Nursing Award

  Svensk sjuksköterskeförening är partner till Queen Silvia Nursing Award. Stipendiet syftar till att ta tillvara sjuksköterskestudenters kreativitet och idéer när det gäller vård av äldre.
 • Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

  Som medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har du möjlighet att söka Riksföreningen för Barnsjuksköterskors stipendium.
 • Riksföreningen för Sjuksköterskor i Urologi

  Du som är legitimerad sjuksköterska och medlem i RSU kan söka föreningens stipendier. Sök stipendier och blanketter på rsu:s hemsida
 • Sandströmska studiefonden

  För att söka stipendium från Sandströmska studiefonden behöver du vara medlem i Svensk Sjuksköterskeförening. Behöriga sökande är sjuksköterskestuderande, sjuksköterskor samt vårdlärare utbildade eller verksamma i Södermanland. cawdcawc
 • Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts Donation

  Stipendiet kan sökas av i Sverige verksamma legitimerade sjuksköterskor samt studerande som genomgår sjuksköterskeutbildning och som på grund av hälsoskäl är i behov av tillfällig vila och rekreation för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.
 • Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens

  Ny svensk stiftelse utlyser forskningsmedel inom antibiotikaresistensområdet. För första gången ger Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens möjlighet att ansöka om finansiellt stöd.
 • Stiftelsen Mimmie Dahlbecks fond

  För att kunna söka stipendier ur Stiftelsen Mimmie Dahlbecks fond behöver du vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening. Stipendier utdelas en gång per år för vidareutbildning utomlands för sjuksköterskor inom operations-, anestesi och intensivvård.
 • Stiftelsen Rödakorshemmet

  Stiftelsen Rödakorshemmet utlyser ett antal stipendier för forskning, forskarutbildning, fortbildning och vidareutbildning inom vårdområdet, som du kan läsa om nedan.
 • Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond

  Bidrag ur Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond kan sökas av legitimerade sjuksköterskor, som på grund av sjukdom eller av annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd. Ersättning utgår ej för vidareutbildning.
 • Stiftelsen Ulrica Cronés fond

  För att kunna söka medel från Stiftelsen Ulrica Cronés fond måste du vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening och legitimerad sjuksköterska som på olika sätt arbetar med att förbättra omvårdnaden av svårt sjuka och döende patienter.
 • Stiftelsen Örensgårdsfonden

  Stiftelsen Örensgårdsfonden har som ändamål att ge yrkesutövande sjuksköterskor möjlighet till rekreation och stimulans. Rekreationen kan genomföras i form av studieresa eller kortare kurs/konferens, inte semesterresor.
 • Stipendium för studerande

  För att söka stipendium från SSEF:s minnesfond behöver du vara medlem i Svensk Sjuksköterskeförening. Stipendium ges för kunskapsutveckling (utöver de moment som ingår i den reguljära utbildningen) inom sjuksköterskans kunskapsområden med inriktning mot forskning och utveckling till sjuksköterskestuderande i grundutbildning.
 • Stöd Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond

  Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond har till ändamål att stödja legitimerade sjuksköterskor som på grund av sjukdom eller annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd. Vill du beställa korten så var vänlig och betala in 40 kr till Plusgirokonto: 521 37 ...
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium

  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2017 är på en summa av 107 000 kronor. Summan på stipendiet höjs årligen med 1 000 kronor, vilket medför att summan följer föreningens ålder.
 • Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

  Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Man kan endast få bidrag ur en av fonderna åt gången. Förstagångssökande prioriteras.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapstipendium

  Omvårdnadskompetens hos chefer och ledare behövs för att identifiera behov av kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom omvårdnad och för att leda och underlätta denna utveckling. Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapstipendium i omvårdnad är på en summa av 20 000 kronor.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapstipendium i omvårdnad

  Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapstipendium i omvårdnad 2019 syftar till att synliggöra sjuksköterskor som goda förebilder i att utveckla ett ledarskap i omvårdnad som bidrar till en vård som är trygg, säker och av god kvalitet.
 • Svensk sjuksköterskeförenings projektmedel

  Du måste vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening för att kunna söka våra projektmedel. Stipendium kan du söka om du är sjuksköterska som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete, vill starta kliniska utvecklingsprojekt eller som är i början av din forskarutbildning.
 • Synskadades Riksförbund

  Behöriga sökande till Barnets Lyckopenning är sjuksköterskor/barnmorskor. Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening alt Svenska Barnmorskeförbundet krävs. Totalt 30 000 kr delas ut, fördelat över utvalda ansökningar. Enbart ansökningar som är i slutet av projektet/delrapporten godtas.
 • Tidigare Doktorandstipendiater

 • Utdelade fondmedel

  Här presenteras utdelningar av Svensk sjuksköterskeförenings rese- och fortbildningsanslag samt Svensk sjuksköterskeförenings projektmedel.
 • Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård

  Du som är eller studerar till specialistsjuksköterska i kirurgisk vård är välkommen att ansöka om stipendiet 'Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård'. Läs mer på vår hemsida: www.nfsk.se
Fonder & Stipendier