Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer - ett kunskapsunderlag för teamet

Syftet med denna broschyr är att ge ett kunskapsunderlag till alla i teamet runt personer som diagnosticerats med cancer så som kontaktsjuksköterskor, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare.

Ohälsosamma levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk
aktivitet och ohälsosamma matvanor har stor betydelse för såväl uppkomst av cancer som resultatet av cancerbehandling. Alltfler personer diagnostiseras, behandlas och / eller lever med en cancerdiagnos i Sverige.

Antalet nya fall av cancer är årligen drygt 60 000 och idag lever cirka 500 000 personer som har eller har haft en cancerdiagnos. Orsakerna till cancer är flera, men vi vet idag att 30 procent av all cancer kan förebyggas med rökstopp, minskat riskbruk av alkohol, tillräcklig fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Det innebär att den enskilda individen själv kan påverka risken för cancer. Men ofta krävs stöd av hälso- och sjukvårdens (HSV) personal för att ändra ohälsosamma levnadsvanor.

Läs hela broschyren