Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910
Logotyp för projektet Sjukskösköterskors samtal om levnadsvanor.

Levnadsvanor

Svensk sjuksköterskeförening har sedan 2011 medverkat i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

Projektets mål

Projektets mål är att sjuksköterskor inom all hälso- och sjukvård ska känna till och arbeta enligt de metoder som rekommenderas i riktlinjerna som berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysiskt inaktivitet.

Projektmedel år 2018
-Sjuksköterskors hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med fokus på jämlik vård och hälsa- nationella och regionala aktiviteter. Under året kommer Svensk sjuksköterskeförening att arrangera och delta i ett flertal olika aktiviteter som utvecklar sjuksköterskans och teamets arbete för hälsofrämjande och jämlik vård och hälsa i vården.

-Cancerrehabilitering och återgång till livet- kontaktsjuksköterskans kompetens i att samtala om hälsofrämjande levnadsvanor med personer i cancerbehandling och överlevare i cancervården. Projektet leds av Svensk sjuksköterskeförenings sektion Sjuksköterskor i cancervård.

-Samordning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för personer med Schizofreni.
Syftet med projektet är att bidra till jämlik vård genom att ta fram en modell för samordning av sjuksköterskans hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för personer med schizofreni. Modellen ska kunna utgöra exempel för samordning av vård- och stödinsatser även för andra utsatta grupper. Projektet leds av Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor.

Kontakt: inger.torpenberg@swenurse.se

 

Senast publicerad: 2018-01-19

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Bidra till hälsa

För dig som vill arbeta mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande har vi tillsammans med kunniga och erfarna sjuksköterskor hälsofrämjande tagit fram utbildnings- och inspirationsmaterial.

Ladda ner broschyren
Bild illustration till omslaget för broschyren Bidra till hälsa

Inspirationsfilmer om levnadsvanor

Fyra kortfilmer om sjuksköterskors utmaningar i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

Se filmerna
Lisa Östberg. Foto: Jonas Hermansson