Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910
Logotyp för projektet Sjukskösköterskors samtal om levnadsvanor.

Levnadsvanor

Svensk sjuksköterskeförening medverkar i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

Svensk sjuksköterskeförening har för år 2017 tilldelats två miljoner kronor i statsbidrag för insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder för bättre vård vid kroniska sjukdomar.

Projektets mål

Projektets mål är att sjuksköterskor inom all hälso- och sjukvård ska känna till och arbeta enligt de metoder som rekommenderas i riktlinjerna. Arbetssättet är kunskapsspridning om riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder med fokus på utbildningsinsatser ”från sjuksköterska till sjuksköterska”.

Projektmedel år 2017 ska användas till fem delprojekt:

Fortsättning till projektet "Stark för kirurgi - stark för livet, levnadsvanor i samband med operation" som startade år 2015. Projektet leds av Svensk sjuksköterskeförenings sektion för operationssjukvård. Under året ska pilotprojekt genomföras på ett par kliniker. En broschyr har utarbetats Samtal om levnadsvanor inför kirurgi – operationssjuksköterskans roll (öppnas i nytt fönster).

Sjukdomsförebyggande metoder för personer med prediabetes- distriktssköterskans/ diabetessjuksköterskans roll. Projektet leds av Svensk sjuksköterskeförenings sektion Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård. Fokus år 2017 är att testa och utvärdera den modell som projektgruppen tog fram 2016 i samband med broschyren Diabetessjuksköterskan/ distriktssköterskans roll och arbete med: Levnadsvaneförändringar vid prediabetes (öppnas i nytt fönster).

Cancerrehabilitering och återgång till livet- kontaktsjuksköterskans kompetens i att samtala om hälsofrämjande levnadsvanor med överlevare i cancervården. Projektet leds av Svensk sjuksköterskeförenings sektion Sjuksköterskor i cancervård. Under året kommer en plan för utbildning och implementering av hälsofrämjande och rådgivande samtal för kontaktsjuksköterskor i cancervård tas fram.

Fysisk aktivitet hos tonåringar – behov och betydelse för tonåringar med astma. Syftet är att öka kunskapen hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal om orsakerna till stillasittande hos tonåringar med astma och /eller rinit. Projektet leds av sektionen för Astma- Allergi- och KOL sjuksköterskeföreningen. Under året ska intervjuer med ungdomar med diagnos astma om hur de rör på sig genomföras och resultatet återföras till sjuksköterskor som arbetar med tonåringar med astma.

Sjuksköterskans roll för en jämlik och hälsofrämjande vård och omsorg. Svensk sjuksköterskeförening kommer att arrangera en seminariedag för sjuksköterskor 30 augusti och en workshop för lärare på sjuksköterskeprogrammen om jämlik vård och hälsa och sjuksköterskans roll, under hösten 2017.


Aktiviteter i samband med Sjuksköterskedagarna 2016.

Tillsammans med sjuksköterskor som arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande har vi tagit fram en inspirationsbroschyr med konkreta exempel från olika verksamheter. Broschyrens syfte är att sprida erfarenheter och goda exempel från verksamheter avseende sjuksköterskors kliniska arbete med sjukdomsförebyggande metoder inom Nationella riktlinjernas fyra områden.

Vi har också producerat fyra kortfilmer om sjuksköterskors utmaningar i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. 

Har du några frågor kontakta Inger Torpenberg, sakkunnig inom folkhälsa.

Senast publicerad: 2017-09-29

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Kalendarium levnadsvanor

Bidra till hälsa

För dig som vill arbeta mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande har vi tillsammans med kunniga och erfarna sjuksköterskor hälsofrämjande tagit fram utbildnings- och inspirationsmaterial.

Ladda ner broschyren
Bild illustration till omslaget för broschyren Bidra till hälsa

Inspirationsfilmer om levnadsvanor

Fyra kortfilmer om sjuksköterskors utmaningar i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

Se filmerna
Lisa Östberg. Foto: Jonas Hermansson