Logotyp för projektet Sjukskösköterskors samtal om levnadsvanor.

Levnadsvanor

Svensk sjuksköterskeförening har sedan 2011 medverkat i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

Projektets mål

Projektets mål är att sjuksköterskor inom all hälso- och sjukvård ska känna till och arbetea enligt de metoder som rekommenderas i riktlinjerna som berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet. 

Projektmedel år 2018

- Sjuksköterskors hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med fokus på jämlik vård och hälsa- nationella och regionala aktiviteter. Under året har Svensk sjuksköterskeförening  arrangerat och deltagit i ett flertal olika aktiviteter som utvecklar sjuksköterskans och teamets arbete för hälsofrämjande och jämlik vård och hälsa i vården.
Den 6 december arrangerades i samarbete med Högskolan Väst och Distriktssköterskeföreningen en konferens med temat – Jämlik vård och hälsa- att utmana normen. Se delar av programmet på vår YouTube-kanal


- Cancerrehabilitering och återgång till livet- kontaktsjuksköterskans kompetens i att samtala om hälsofrämjande levnadsvanor med personer i cancerbehandling och överlevare i cancervården. Projektet leds av Svensk sjuksköterskeförenings sektion Sjuksköterskor i cancervård. Under året har  en patientbroschyr producerats – Hälsosamma levnadsvanor, för dig som har eller har haft cancer. Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer. 

- Samordning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för personer med Schizofreni.
Syftet med projektet är att bidra till jämlik vård genom att ta fram en modell för samordning av sjuksköterskans hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för personer med schizofreni. Modellen ska kunna utgöra exempel för samordning av vård- och stödinsatser även för andra utsatta grupper. Projektet har ledds av Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor. (Publicerar inom kort)

Relaterad information

Klicka här för att läsa Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för personer med schizofreni.    

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor