Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession

Minskad risk för förväxling av läkemedel

På initiativ av Samverkan för Säker Vård*, och i samarbete med bland andra Läkemedelsverket och Läkemedelsindustriföreningen, har märkningen av vissa läkemedelsförpackningar förändrats från och med april 2015.

Mer om de nya läkemedelsförpackningarna
Fotografi av läkemedlesförpacknigar

Valberedning

Nu kan du läsa valberedningens förslag inför föreningsstämman den 9 juni 2015. Ny ordförande, nya styrelseledamöter och revisorer väljs vid stämman som också fattar beslut om föreningens verksamhetsinriktning.

Valberedningens förslag
Fotografi föreställande Svensk sjuksköterskeförenings valberedning från vänster: Gun Andersson, Karin Olsson, Ann-Charlotte Egmar, Pernilla Stenborg Nielsen, Eva Törnvall.

Livshjälp i stället för dödshjälp

Svensk sjuksköterskeförening anser att alla har rätt till ett värdigt slut på livet. Joakim Öhlén, föreningens vetenskapliga råd inom palliativ omvårdnad, och Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni, vill vända debatten om dödshjälp och argumenterar för livshjälp.

Läs debattartikeln i SvD
Joakim Öhlén, Svensk sjuksköterskeförenings vetenskapliga råd inom palliativ omvårdnad

Emilia Engman får Queen Silvia Nursing Award 2014

Nu har Queen Silvia Nursing Award-stipendiaterna Emilia Engman och Laura Virtanen mottagit utmärkelsen av Hennes Majestät Drottningen.

Emilia Engman får Queen Silvia Nursing Award 2014
Emilia Engman och Laura Virtanen får Queen Silvia Nursing Award av Hennes Majestät Drottningen.

Nordic Journal of Nursing Research

Nu är första numret av Nordic Journal of Nursing Research publicerat. Tidskriften fokuserar på ny forskning inom omvårdnad som bidrar till att patienter och närstående får en god och säker vård.

Mer om tidskriften
Omslag till första numret av tidskriften Nordic Journal of Nursing Research, tidigare Vård i Norden

Ny standard ska ge förbättrad livskvalitet för äldre

Svensk sjuksköterskeförening har med gott resultat arbetat för att omvårdnadsåtgärder ska ingå i Swedish Standards Institutes, SIS, nya standard för förbättrad livskvalitet för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende.

Mer om SIS nya standard
Bild på SIS standard: Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende

Remissvar avseende homeopatiska läkemedel

Svensk sjuksköterskeförening anser att det är viktigt att all vård och behandling uppfyller kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet. Antroposofisk läkekonst har utövats under lång tid men den typ av effektdokumentering som krävs för godkännande av konventionella läkemedel finns inte.

Läs remissvaret Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel
Illustration remissvar som kuvert

Filmer om mat och hälsa

Nätverket Levnadsvanor har spelat in tre kunskapsfilmer om mat och hälsa som riktar sig till vårdpersonal och vilar på vetenskaplig grund.

Se kunskapsfilmerna om mat och hälsa
Bild på Mathias Lidin som medverkar i en av filmerna

Utred en ny modell för specialistutbildning

Trots att vården blir alltmer specialiserad minskar andelen specialistsjuksköterskor. Detta får allvarliga konsekvenser för patienterna. Operationer har ställts in vid flera sjukhus och vårdplatser har stängts på grund av att det saknas specialistutbildade sjuksköterskor.

Ledaren i senaste numret av Omvårdnadsmagasinet
Bild på senaste numret av Omvårdnadsmagasinet

Dags att söka Doktorandstipendiet

Gör som 2014 års stipendiat, Frida Smith, sök Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium. Stipendiet är i år på 105 000 kronor och sista ansökningsdag är den 30 augusti 2015.

Mer om Doktorandstipendiet och ansökningsblankett
Fotografi av Frida Smith, Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendiat 2014

Värva en ny medlem så får du en Trisslott

Värvar du som är medlem en ny medlem som är yrkesverksam legitimerad sjuksköterska får du en Trisslott. För att få lotten måste den du värvar bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening innan 31 maj 2015.

Så här går det till
T å sjuksköterskor samtalar. FOTO Fotogruppen SöS
 • Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter

  10 mars 2015
  Sjuksköterskornas etiska råd anser att teknik aldrig kan ersätta mänskliga möten när det handlar om personer i beroendeställning. Särskilt viktigt är det i vård och omsorg av personer med nedsatt beslutsförmåga.
  Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter
 • Sjuka äldre som bor kvar hemma ökar och kompetensen minskar

  5 mars 2015
  Enligt Socialstyrelsens rapporter har andelen sjuka äldre som har omfattande vård- och omsorgsinsatser och bor kvar hemma ökat, samtidigt som antalet specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården har minskat.
  Sjuka äldre som bor kvar hemma ökar och kompetensen minskar
 • Sjuksköterskornas etiska råd uttalar sig mot samvetsklausul för vårdpersonal

  25 november 2014
  Rätt till vård och hälsa är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvård är till för patienten och inte i första hand för personalen. Det är inte en mänsklig rättighet att själv få välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras i ett yrke. Patienter och närstående ska kunna lita på att legitimerade yrkesutövare utför de arbetsuppgifter som ingår i yrket.
  Svensk sjuksköterskeförening står upp för kvinnans rätt till abort och alla patienters rätt till vård
 • Rätt att själv få avgöra behov av särskilt boende

  25 november 2014
  Äldre personers rätt till särskilt boende regleras av socialtjänstlagen. Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (Socialtjänstlagen, SoL. 5 kap. 4 §). Ändå får många personer avslag på sin ansökan om särskilt boende med motivering att behov inte föreligger eller att behoven kan tillgodoses på annat sätt.
  Rätt att själv få avgöra behov av särskilt boende
 • Välrenommerat brittiskt förlag producerar tidskriften Vård i Norden

  21 november 2014
  I tidskriften, som kommer att heta Nordic Journal of Nursing Research, publiceras artiklar om vårdvetenskap och omvårdnad. Tidskriften är viktig eftersom den publicerar omvårdnadsforskning och omvårdnadsutveckling. Vårdförbundet äger tidskriften i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening.
  Välrenommerat brittiskt förlag producerar tidskriften Vård i Norden
 • Årets doktorandstipendiat är Frida Smith

  19 november 2014
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 104 000 kronor tilldelas Frida Smith. Hon får stipendiet för projektet Personcentrerad information och kommunikation vid kolorektal cancer (PINCORE) som ger förutsättningar för patienter och närståendes partnerskap i vården.
  Frida smith utsedd till årets doktorandstipendiat
  Fotografi av Frida Smith är specialistsjuksköterska inom cancervård och doktorand vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.
 • Etiska utmaningar och framtidens sjuksköterskeroll i centrum under Sjuksköterskedagarna

  18 november 2014
  Den 19-20 november samlas 750 personer under Sjuksköterskedagarna i Folkets hus, Stockholm. Tillsammans med forskare och kollegor diskuterar vi sjuksköterskans etiska utmaningar, ny omvårdnadsforskning och hur sjuksköterskerollen ser ut i framtiden.
  Etiska utmaningar och framtidens sjuksköterskeroll i centrum under Sjuksköterskedagarna
 • Nej till handel med organ

  6 oktober 2014
  I samband med årets Donationsvecka (vecka 41) och den Internationella donationsdagen den 11 oktober vill Svensk sjuksköterskeförening uppmärksamma organdonation. Illegal organhandel och legal medicinsk turism är ett globalt socialt och etiskt problem. Det bästa sättet att motverka handel är att varje land gör sig så självförsörjande på organ som möjligt.
  Nej till handel med organ
 • Till Sveriges nye statsminister Stefan Löfven

  3 oktober 2014
  Den nya regeringen har ett stort nationellt ansvar för att vården har tillgång till medarbetare med hög kompetens, eftersom rätt kompetens är en nödvändighet för säker vård. Svensk sjuksköterskeförening med sektioner och nätverk är allvarligt oroade över hälso- och sjukvårdens och omsorgens brist på specialistsjuksköterskor.
  Till Sveriges nye statsminister Stefan Löfven
 • Familjefokuserad omvårdnad

  6 mars 2015
  I Familjefokuserad omvårdnad kan du läsa om vad det innebär för dig som sjuksköterska att man inom vård och omsorg fokuserar på familjens betydelse för personens/patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom.
  Familjefokuserad omvårdnad
  Omslag SSF om... Familjefokuserad omvårdnad
 • Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård

  14 januari 2015
  Kompetensbeskrivningen utgör ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga värdet med och behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård.
  Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård
  Omslag till kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård
 • Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  18 september 2014
  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad kan bara bli av om sjuksköterskor tillsammans med övriga medarbetare i vården har vilja och beredskap att arbeta för detta och om ledningen ger de förutsättningar som krävs.
  Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
  Bild på omslag Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
 • Nationellt fackspråk och terminologier

  18 september 2014
  Sjuksköterskor ansvarar för att information om omvårdnad finns i tillräcklig omfattning och med sådan kvalitet att den bidrar till en helhetsbild av patientens hälsosituation och vårdbehov.
  Nationellt fackspråk och terminologier
  Bild på omslag SSF om... Nationellt fackspråk och terminologier
 • Om adekvat bedömning av kroppstemperatur

  18 september 2014
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag för för adekvat bedömning av kroppstemperatur. Bedömningen av kroppstemperatur har stor betydelse för i klinisk praxis för beslut om omvårdnad, medicinsk diagnos, behandling och laboratorietester.
  Om adekvat bedömning av kroppstemperatur
  Bild på omslag Re-Aktion för adekvat bedömning av kroppstemperatur
 • Om att att minska risken för sömnstörningar

  18 september 2014
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag för att minska risken för sömnstörningar. Sömn är ett grundläggande fysiologiskt behov hos människan. Sömnen påverkar både vår livskvalitet, vårt psykiska och fysiska välmående, hur vi fungerar dagtid samt vår förmåga att hantera stressorer i vardagen.
  Om att att minska risken för sömnstörningar
  Bild på omslag Re-Aktion för att minska risken för sömnstörningar
 • Om läkemedelshantering

  18 september 2014
  Läkemedelshantering är en vanlig arbetsuppgift för sjuksköterskor. Sjuksköterskor tar emot ordination, iordningställer och administrerar läkemedel till patienter samt utvärderar läkemedlets effekter och eventuella bieffekter.
  Om läkemedelshantering
  Bild på omslag Re-Aktion om läkemedelsahantering
 • Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

  16 juni 2014
  Svensk sjuksköterskeförening lyfter i denna skrift resultat från den patientnära omvårdnadsforskningen som sjuksköterskor bedriver för att visa att den förbättrar vården.
  Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården
  Omlagsillustration med kugghjul
 • Satsa på specialistsjuksköterskan

  12 juni 2014
  Vården blir alltmer specialiserad trots det minskar andelen specialistsjuksköterskor. Nu måste vi vända utvecklingen och satsa på specialistsjuksköterskan. Först när vården bedrivs med relevant kompetens blir den säker, trygg och kostnadseffektiv.
  Satsa på specialistsjuksköterskan
  Fotografi: ambulanssjuksköterska springer med patient i sjukhussäng
 • Det här är Svensk sjuksköterskeförening

  3 februari 2014
  I den nya medlemsbroschyren ”Det här är Svensk sjuksköterskeförening” kan du läsa om medlemsförmåner, vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening.
  Det här är Svensk sjuksköterskeförening
  Bild på sjuksköterska

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Kalendarium

Webbutik

I Svensk sjuksköterskeförenings webbutik kan du beställa våra publikationer som på olika sätt berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Här kan du beställa våra publikationer och profilprodukter.
Bild på publikationser som finns i Svensk sjuksköterskeförenings webbutik

Boka fritidsstuga vid Åreskutan

Längtar du efter naturupplevelser och rekreation? Boka en vecka i en av våra fritidsstugor vid foten av Åreskutan.

Boka fritidsstuga vid Åreskutan
Stuga vid Ödetorpet med utsikt över Kallsjön

Omvårdnads- magasinet

Föreningens medlemstidning Omvårdnadsmagasinet sprider resultat från forskning och utveckling till sjuksköterskor.

Omvårdnadsmagasinet
Omslagsillustration Omvårdnadmagasinet nr 2, 2015

Dialogduken - för reflektion om etik

Dialogduken är reviderad. Vi har lyssnat till förbättringsförslag och gjort den ännu bättre och mer användarvänlig.

Dialogduken
Bild på Dialogduken och det som medföljer i paketet, publikationerna ICN:s etiska kod för sjuksköterskor och Värdegrund för omvårdnad.

Filmer om god och säker vård

Tre filmer som lyfter olika pusselbitar som kan hjälpa till att främja utvecklingen av god och säker omvårdnad.

Se filmerna om god och säker vård
Fotografi med Lena Sharp, Jane Barnsteiner, Joanne Disch och Ania Willman.

Ge en gåva via sms

Nu tar vi emot gåvor till Girl Child Education Fund via sms. Fonden stödjer skolgången för döttrar till sjuksköterskor som avlidit i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund

Sjuksköterskornas etiska kod

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik.

Etiska koden för sjuksköterskor
Del av omslaget till Sjuksköterskornas etiska kod

Värdegrund för omvårdnad

Värdegrund för omvårdnad beskriver centrala värden av betydelse för omvårdnad.

Värdegrund för omvårdnad
Bild på hjärta från Värdegrund för omvårdnad