Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession

Fler sjuksköterskor i ledningsgrupper

Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, vill att föreningen ska bli mer synlig i debatten och att sjuksköterskor ska ta plats i ledningsgrupper.

Intervju med Ami Homel i Dagens Medicin

Interprofessionella team på VFU i Göteborg

Vi är otroligt glada och stolta över att hela 840 deltagare var med på VFU-konferensen i Göteborg som blev den största hittills.

Ta del av presentationerna från konferensen
Bild på sjuksköterskor VFU i Göteborg 2015 att lära i team för att verka i team

Susanne Lind tilldelas Doktorandstipendiet

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 105 000 kronor tilldelas Susanne Lind för hennes projekt med att implementera kunskapsstöd för vård i livets slutskede.

Mer om årets doktorandstipendiat
Fotografi av Susanne Lind, Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendiat år 2015. Fotograf: Malin Leijon-Lind.

Seger för Svensk sjuksköterskeförening

För fem år sen krävde Svensk sjuksköterskeförening att föreskriften (SOSFS 2000:9) som tillät dispens för sjuksköterskestudenter att få vikariera som sjuksköterska skulle upphävas. Den andra november fattade Socialstyrelsen beslut om att upphäva föreskrifterna om undantag från kravet på legitimation för vikarier.

Mer om Socialstyrelsens beslut och de nya reglerna
Illustrationer sjuksköterska

Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.

Mer om Magnetmodellen
Del av omslag från broschyren Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

Nordic Conference in Nursing Research

Nu är det dags att anmäla sig till den nordiska forskarkonferensen i omvårdnad som äger rum i Stockholm 15-17 juni 2016. Konferensen vill bidra till att skapa nätverk och stärka forskningsmetoder och bjuder på internationellt ledande företrädare inom omvårdnadsforskning.

Anmäl dig till konferensen
Fotografi av Saltsjön. Foto: Erik G Svensson

Forskning inom omvårdnad möter vårdens utmaningar

Inför regeringens forskningsproposition har Svensk sjuksköterskeförening överlämnat konkreta förslag som ger förutsättningar för forskning inom omvårdnad att kraftfullt bidra till att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.

Svensk sjuksköterskeförenings underlag inför regeringens forskningsproposition
Fotografi av Rosenbad. Fotograf: Holger Ellgard / Creative Commons

Förutsättningar att hantera flyktingkrisen

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ami Hommel har, tillsammans med ordförandena för fem andra organisationer, undertecknat ett gemensamt upprop som uppmanar politiker och beslutsfattare att ge vårdens professioner förutsättningar att hantera flyktingkrisen.

Läs det gemensamma uppropet i Dagens Samhälle
Omslaget till Sjuksköterskornas Etiska kod

Sjuksköterskors dubbla examina är en förutsättning för professionen

Svensk sjuksköterskeförening har inte varit remissinstans för "Betänkande högre utbildning under tjugo år", men har valt att lämna synpunkter eftersom att föreningen anser att dubbla examina för sjuksköterskors grund- och specialistutbildning är en förutsättning för vården, forskningen och professionens utveckling.

Föreninges synpunkter på Betänkande Högre utbildning under tjugo år
Illustration remissvar som kuvert
 • Sjuksköterskors journalföring osynliggjord

  9 juni 2015
  Sjuksköterskor ansvarar för att information om omvårdnad finns i tillräcklig omfattning och kvalitet för att ge en helhetsbild av patientens hälsosituation och vårdbehov. Därför krävs att det finns termer och begrepp i patientjournaler för att beskriva planerad och genomförd omvårdnad på ett strukturerat sätt.
  Sjuksköterskors journalföring osynliggjord
 • Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter

  10 mars 2015
  Sjuksköterskornas etiska råd anser att teknik aldrig kan ersätta mänskliga möten när det handlar om personer i beroendeställning. Särskilt viktigt är det i vård och omsorg av personer med nedsatt beslutsförmåga.
  Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter
 • Sjuka äldre som bor kvar hemma ökar och kompetensen minskar

  5 mars 2015
  Enligt Socialstyrelsens rapporter har andelen sjuka äldre som har omfattande vård- och omsorgsinsatser och bor kvar hemma ökat, samtidigt som antalet specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården har minskat.
  Sjuka äldre som bor kvar hemma ökar och kompetensen minskar
 • Sjuksköterskornas etiska råd uttalar sig mot samvetsklausul för vårdpersonal

  25 november 2014
  Rätt till vård och hälsa är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvård är till för patienten och inte i första hand för personalen. Det är inte en mänsklig rättighet att själv få välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras i ett yrke. Patienter och närstående ska kunna lita på att legitimerade yrkesutövare utför de arbetsuppgifter som ingår i yrket.
  Svensk sjuksköterskeförening står upp för kvinnans rätt till abort och alla patienters rätt till vård
 • Rätt att själv få avgöra behov av särskilt boende

  25 november 2014
  Äldre personers rätt till särskilt boende regleras av socialtjänstlagen. Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (Socialtjänstlagen, SoL. 5 kap. 4 §). Ändå får många personer avslag på sin ansökan om särskilt boende med motivering att behov inte föreligger eller att behoven kan tillgodoses på annat sätt.
  Rätt att själv få avgöra behov av särskilt boende
 • Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  19 oktober 2015
  Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.
  Läs mer i broschyren Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
  Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
 • Äldre personers rätt till omvårdnad

  26 juni 2015
  År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på kunskapen om åldrandet. Vård och omsorg av äldre skall vara personcentrerad och bygga på evidensbaserad kunskap där vetenskapliga metoder används för att förstå och bedöma den äldre personens komplexa vårdbehov.
  Äldrepersoners rätt till omvårdnad - behov, kompetenser, myter och evidens
  Omslag till Äldrepersoners rätt till omvårdnad - behov, kompetenser, myter och evidens
 • Familjefokuserad omvårdnad

  6 mars 2015
  I Familjefokuserad omvårdnad kan du läsa om vad det innebär för dig som sjuksköterska att man inom vård och omsorg fokuserar på familjens betydelse för personens/patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom.
  Familjefokuserad omvårdnad
  Omslag SSF om... Familjefokuserad omvårdnad
 • Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård

  14 januari 2015
  Kompetensbeskrivningen utgör ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga värdet med och behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård.
  Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård
  Omslag till kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård
 • Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  18 september 2014
  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad kan bara bli av om sjuksköterskor tillsammans med övriga medarbetare i vården har vilja och beredskap att arbeta för detta och om ledningen ger de förutsättningar som krävs.
  Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
  Bild på omslag Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller sjuksköterskor uppdaterade om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslagsillustration Omvårdnadmagasinet nr 5, 2015

Webbutik

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Till webbutiken
Bild på publikationser som finns i Svensk sjuksköterskeförenings webbutik

Ge en gåva via sms

Nu tar vi emot gåvor till Girl Child Education Fund via sms. Fonden stödjer skolgången för döttrar till sjuksköterskor som avlidit i hiv/aids.

Stöd Girl Child Education Fund
FOTO som visar skolungdomar som stöds av Girl Child Education Fund