Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Sjuksköterskornas etiska råd

Sjuksköterskornas etiska råd arbetar med etiska frågor i vård och omsorg och medverkar till att öka kunskapen om och tillämpningen av etiska värderingar och prioriteringar i sjuksköterskans arbete. Så väl som i det patientnära omvårdnadsarbetet och inom utbildning, forskning och ledning av omvårdnaden.

Aktuella frågor för Sjuksköterskornas etiska råd

eHälsa och etik
Sjuksköterskornas etiska råd har tagit fram ett material om den professionella hållningen i sociala medier. Ett färdigt material som beskriver och problematiserar svårigheter med sociala medier i arbetet kommer att finnas tillgängligt våren 2017.

Fadderverksamhet ”Sjuksköterska till sjuksköterska"
Första steget till att bilda ett nätverk för sjuksköterskor som vill vara aktiva i en fadderverksamhet för nyanlända kollegor togs januari 2016. En grupp på Facebook där intresserade faddrar kan informera sig finns, kontakta nsmwse@gmail.com för mer information.

Rätt till vård-initiativet
Svensk sjuksköterskeförening är aktiv i Rätt till vård-initiativet som består av ett 60-tal frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och professionsföreningar och andra. Vi har sedan 2008 gått samman i ett gemensamt ställningstagande: Rätt till vård-initiativet. 

Värdegrunden revideras
Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad utkom första gången 2010, en reviderad upplaga utkom 2016. 

Aktuella remisser 2016 - våren
Organdonation – en livsviktig verksamhet, SOU 2015:84
Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning, SOU 2015:80

Samarbeten professionsföreningar
Svenska läkaresällskapets etiska delegation har i samarbete med Sjuksköterskornas etiska råd och Läkarförbundet sina etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning. 

Nordiskt etikrådsnätverk
En gång per år träffas Sjuksköterskornas nordiska etiska råd (Norge, Danmark, Färöarna, Grönland och Sverige) för utbyte av erfarenheter. Danmark var värd för mötet hösten 2016.

Sjuksköterskornas etiska råd vill gärna få kontakt med dig som har ett intresse i någon pågående eller annan etisk fråga som du vill diskutera med oss i etiska rådet. Du är välkommen att mejla Inger Torpenberg.

Ledamöter i Sjuksköterskornas etiska råd
2016-2017

Sekreterare

 • Inger Torpenberg, leg sjuksköterska, handläggare inom etik, folkhälsa och vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening.
  inger.torpenberg@swenurse.se
  08-412 24 12.

Ledamöter

 • Cecilia Lundmark, leg. sjuksköterska, Etisk vägledare, Etiskt forum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Handledning och etisk vägledning av personal på sjukhuset.
 • Jane Österlind, leg. Sjuksköterska, Med.dr. Prefekt, Inst. för vårdvetenskap. Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm inom forskningsområde döende och död ur olika perspektiv
 • Lilas Ali leg. Sjuksköterska, Universitetslektor, Inst. för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. GPCC - Personcentrerad vård forskning och implementering.

Allmänhetens representant

 • Åsa Moberg Boije, författare och journalist. Bland annat skrivit Hon var ingen Florence Nightingale, (2007). Kultur och Natur.

Adjungerade

 • Anders Bremer, leg. sjuksköterska, Allmänhetens representant i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation. Universitetslektor, Högskolan i Borås
 • Johan Larson, leg. sjuksköterska, vice ordförande Vårdförbundet och ordförande i Vårdförbundets etikråd
 • Saga Wahlström, sjuksköterskestudent vid Mälardalens högskola och tilldelats 2016 års Queen Silvia Nursing Award.

Ordförande för Sjuksköterskornas etiska råd är ledamot av Svensk sjuksköterskeförenings styrelse. Tre av ledamöterna är sjuksköterskor med hög klinisk och/eller akademisk kompetens inom etik samt har ett stort förtroende inom sjuksköterskeprofessionen.

Ständigt adjungerade till etiska rådet är ordförande för Vårdförbundets etik- och ansvarsråd och en sjuksköterska som också är ledamot i Svenska läkaresällskapets etiska delegation.

En ledamot företräder allmänheten, i syfte att få allmänhetens perspektiv på etiska frågor. Beroende på vilka frågor etiska rådet arbetar med bygger rådet upp ett nätverk av experter som kan engageras i mindre arbetsgrupper under tidsbegränsade perioder.

Senast publicerad: 2017-09-29

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Dialogduken

Dialogduken är ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundfrågor på arbetsplatser, i team och i studentgrupper.

Dialogduken
Bild på Dialogduken och det som medföljer i paketet, publikationerna ICN:s etiska kod för sjuksköterskor och Värdegrund för omvårdnad.

Sjuksköterskornas etiska kod

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik.

Etiska koden för sjuksköterskor
Del av omslaget till Sjuksköterskornas etiska kod