Vår verksamhet

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. Vi är en ideell förening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom omvårdnad för att patienter och närstående ska få en god och säker vård.

Forskning

Omvårdnad som bygger på vetenskap leder till bättre och säkrare vård för enskilda patienter, minskar lidande och ger bättre hälsa.

Etik

Sjuksköterskor behöver föra en kontinuerlig dialog om vad ett etiskt förehållningssätt innebär i vår yrkesutövning men även utifrån samhällets förväntningar på professionens agerande.

Utbildning

Sjuksköterskors utbildning ska ge grund för god, säker och trygg vård. De sex kärnkompetenserna behöver både tydliggöras i utbildningsmålen men även knytas samman med kunskapsområdet omvårdnad och Magnetmodellen. Genom att fortsätta utveckla samarbetet med den amerikanska organisationen QSEN (Quality and Safety Education for Nurses) ökar förutsättningar att sprida goda exempel och kunskapsunderlag.

Kvalitet

God och säker vård är kopplad till hög omvårdnadskompetens. För att ta till vara och utveckla sjuksköterskor omvårdnadskompetens krävs att chefer på alla ledningsnivåer har den omvårdnadskompetens som krävs för att skapa rätt förutsättningar i organisationen.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.