Jane Österlind

Diplomeringsansvar

Jane.osterlind@esh.se

Docent, leg ssk, Diplomerad i palliativ omvårdnad

Jag har under hela min yrkesverksamma tid, först som undersköterska, sedan som legitimerad sjuksköterska och nu som prefekt och lektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola, intresserat mig för de personer som lever och vårdas i dödens närhet. Vårdens eviga görande har känts främmande när varat samman med patienter och deras närstående har känts mer viktigt än att vika handdukar i linneförrådet. Mitt kliniska arbete har tydligt fört mig in på mina frågeställningar jag tagit mig an på alla mina akademiska nivåer, från kandidat- till doktorsexamen. Den forskning jag bedriver tar sitt avstamp i ämnet vårdvetenskap, dvs den sätter människan och hennes existens i centrum, en humanistisk grundsyn. Mina frågeställningar har rört palliativ vård genom hela tiden. Genomgående har jag frågat mig vad olika situationer och händelser i dödens närhet betyder för dem det berör. Nedanstående tre pågående projekt är lite av det jag ägnar mig åt i min vardag:

1) Attityder till döden och vård av döende
2) De 6S:n utveckling av ett Dialogverktyg
3) Välfärdsteknologi i palliativ vård

Hälsningar Jane

Publiceringsdatum: