Blogg

Här är våra senaste nyheter

true true true true true true true true true true true true true
 1. 16 augusti 2022 | Ordförandebloggen

  Handbok för politikerna- åtgärder för hållbart yrkesliv för sjuksköterskor

  Det är fyra veckor kvar till val, ett val där majoritet av väljarna tycker sjukvården är den viktigaste valfrågan. Partiernas åtgärder för bättre hälso- och sjukvård är dessvärre spretiga och långsiktiga strategier saknas. Partierna är överens om att antalet vårdplatser bör bli flera. Platsmiljarder, ekonomiska ersättningar, flera utbildningsplatser och platser för verksamhetsförlagd utbildning, möjlighet till specialistutbildning på betalt arbetstid är några av förslagen, men åtgärder för hållbar kompetensförsörjning och professionsutveckling saknas.

 2. 21 juni 2022 | Ordförandebloggen

  En handbok till politikerna -att rekrytera och behålla sjuksköterskor

  Sjuksköterskor möter människor i många olika miljöer i samhället, från födsel till död. Sjuksköterskor utför säker och effektiv hälso- och sjukvård och god omvårdnad av högsta kvalitet. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, kan världen aldrig uppnå WHO:s globala mål; jämlik hälsa och välmående för alla, utan sjuksköterskor. Det behövs fler sjuksköterskor, men det är minst lika viktigt att utveckla och behålla de sjuksköterskor som redan finns. Sjuksköterskor behöver möjligheter till specialisering, fortbildning, forskning och ökat inflytande och mandat via ledarskap.

 3. 08 juni 2022 | Ordförandebloggen

  Ett ändrat klimat påverkar hälsa

  Dialog om sjuksköterskan och specialistsjuksköterskans framtid och utveckling är i full gång. Flera sektioner och nätverk har haft framtid som tema på studiedagar och omvårdnadskongresser. Vi har flera framtida utmaningar, men vi har också stora möjligheter att ta plats med vår professionskunskap i nya vårdformer och förutsättningar.

 4. 25 maj 2022 | Ordförandebloggen

  Våld mot vårdpersonal/sjuksköterskor kan aldrig accepteras

  Pågående dödligt våld (PDV) har på senare tid aktualiserats efter de attacker som skett runt om i Sverige och förändrat säkerhetsläge i världen. Ambulanspersonal, polis och andra yrkesutövare utsätts för hot och våldsamma situationer i sitt uppdrag. Hot och våldsamt beteende kan förekomma i flera typer av vårdverksamhet; akutsjukvård, somatisk vård, primärvård och hemsjukvård.

 5. 02 maj 2022 | Ordförandebloggen

  Skickliga handledare utgör grunden för lyckad verksamhetsförlagd utbildning

  Förra veckan (26–27/4) anordnade Svensk sjuksköterskeförening en VFU konferens i samverkan med Högskolan i Halmstad med temat ”patientsäkert VFU- på grund- och avancerad nivå”. VFU konferensen är unik och Svensk sjuksköterskeförening har i över 20 år tillsammans med olika lärosäten i landet anordnat denna mötesplats för handledare, studenter, lärare, chefer och alla som bidrar till och är intresserade av handledning.

 6. 20 april 2022 | Ordförandebloggen

  Viktiga frågor nu och för framtiden

  Sjukvården behöver utvecklas från flera perspektiv och satsningar på omvårdnadsforskning utgör vägen framåt. Inrättande av förenade anställningar, där sjuksköterskor kan både arbeta kliniskt och samtidigt forska är avgörande för att åstadkomma återväxt av lärare på högskolor och universitet, samt för att implementera den bästa kunskapen och utveckla omvårdnadsåtgärder i vården.

 7. 04 april 2022 | Ordförandebloggen

  Sjuksköterskor behöver leda omställningen för god och nära vård

  Omställningen till en god och nära vård syftar till att patienter och anhöriga ska känna sig delaktiga i hälso- och sjukvården. Omställningen förväntas att öka tillgänglighet, personcentrering och kontinuitet i primärvården. Vården kan vara nära geografiskt, men kan också ges på distans, tex via digitala vårdmöten.

 8. 22 mars 2022 | Ordförandebloggen

  Svensk sjuksköterskeförening - 112 års arbete för, med och av sjuksköterskor

  Det är ni medlemmar som är hjärtat i föreningen. Ni möjliggör vårt påverkansarbete, att vi kan arbeta fram våra omtyckta och flitigt använda publikationer, anordna konferenser och aktiviteter. Vi är angelägna om att träffa medlemmar, sektioner och nätverk i olika sammanhang för att diskutera aktuella och viktiga frågor för vår profession och för säker, jämlik vård.

 9. 08 mars 2022 | Ordförandebloggen

  Betydande brist på forskarutbildade sjuksköterskor

  Utvecklingen av hälso- och sjukvården kommer bland annat att innebära en utvidgning av digitalisering, precisionsmedicin, precisionshälsa samt förstärkning och utökning av den nära vården. För att kunna värdera och omsätta de rön som dessa förändringar genererar till omvårdnadsåtgärder som ger bästa resultat för den enskilda patienten behövs vetenskapligt skolade sjuksköterskor.

 10. 28 februari 2022 | Ordförandebloggen

  Från en kris till en annan

  Världen vaknar till en ny vecka, en vecka inte likt något annan. Det pågår krig i Europa. Ryssland har attackerat Ukraina. Svensk sjuksköterskeförening fördömer kraftigt invasionen av Ukraina. Det är ett brott mot folkrätten och Ukrainas suveränitet. Befolkningen i Ukraina utsätts för ett onödigt lidande och många kommer att skadas, många kommer att dö. Våra tankar går till människor i Ukraina och till vårdpersonal som gör sitt yttersta mitt i kriget.

 11. 21 februari 2022 | Ordförandebloggen

  Satsningar att förstärka vården innefattar flera sjuksköterskor

  Regeringen avsätter 423 miljoner kronor till vården, utöver de 11 miljarder som redan tidigare är utlovade, för att utöka antalet vårdplatser, minska köer, överbeläggningar och utlokalisering. Varje ny vårdplats kräver flera sjuksköterskor. Sveriges samtliga 21 regioner saknar specialistsjuksköterskor och 17 av de 21 regionerna saknar dessutom sjuksköterskor.

 12. 08 februari 2022 | Ordförandebloggen

  Vårdens framtid

  Dagligen signalerar sjuksköterskor oro för bristande patientsäkerhet, utebliven omvårdnad och arbetsuppgifter långt från patienten. Pandemin har lett till ökade risker för patientsäkerhet och synliggjort redan kända problem med brist på kompetens inom sjukvården.

 13. 25 januari 2022 | Ordförandebloggen

  Magnetmodellen – en hållbar organisationsmodell

  Svensk sjuksköterskeförening får återkommande förfrågningar gällande Magnetmodellen från sjuksköterskor, verksamhetsutvecklare och chefer; kan den användas i Sverige, finns det någonting att lära av modellen? Absolut!

 14. 10 januari 2022 | Ordförandebloggen

  Ett nytt år ger nya möjligheter

  Möjligheter för svensk hälso- och sjukvård med pandemin under ett valår.

 15. 07 december 2021 | Ordförandebloggen

  Sjuksköterskor prisas för sin kamp mot Coronapandemin

  Pandemin har fortfarande ett hårt grepp över samhället och nya virusvarianter spider sig i världen. Vi vet ännu inte tillräckligt om dessa, men det finns en risk och rädsla att människor blir allvarligt sjuka och att sjukvården åter blir hårt belastad.

 16. 22 november 2021 | Ordförandebloggen

  Avancerad specialistsjuksköterska - nytt yrke

  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Vårdförbundet arbetat för att beskriva hur funktionen som avancerad specialistsjuksköterska kan verka i Sverige och vilka förutsättningar som behövs för att implementera yrket. Utgångpunkten för arbetet har varit den internationella sjuksköterskeföreningens (ICN) riktlinjer och definition om kompetens och krav för en avancerad specialistsjuksköterska (Nurse Practioner eller Clinical Nurse Specialist).

 17. 08 november 2021 | Ordförandebloggen

  Sjuksköterskan som ledare

  Ett gott ledarskap i omvårdnad har en avgörande påverkan för att skapa en kultur som stödjer samtliga medarbetare att uppnå en god och säker vård i samverkan med patienterna och deras närstående.

 18. 25 oktober 2021 | Ordförandebloggen

  Det finns ett driv framåt

  Jag har under den gångna veckan haft förmånen att delta och medverka i flera professionsmöten för sjuksköterskor. Det är inspirerande och energigivande när vi åter efter ett långt uppehåll pga. pandemin får tillfälle att diskutera utveckling och forskning tillsammans. Det är en ynnest att åter kunna träffas ansikte mot ansikte. Samtalen blir rikare och mer personliga.

 19. 11 oktober 2021 | Ordförandebloggen

  Internationellt samarbete allt viktigare för Sverige

  Professionsfrågorna blir alltmer viktiga internationellt. Beslut som tas på den internationella nivån påverkar sjuksköterskor i Sverige. Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Vårdförbundet bildat en gemensam medlemsorganisation, Joint Virtuel Swedish Nurse Organisation- for international work, JSNO.

 20. 27 september 2021 | Ordförandebloggen

  Fokus på sjuksköterskans utbildning och specialistkompetens

  Ordföranden för sektioner och nätverk inom Svensk sjuksköterskeförening samlades förra veckan för att diskutera den pågående utredningen av utbildningens examensmål och omfattning av verksamhetsförlagd utbildning, (Översyn av kraven för sjuksköterskeexamen Dir. 2021:26) och införandet av International Classification for Nursing Practice (ICNP) i Sverige.

 21. 09 september 2021 | Ordförandebloggen

  Omvårdnad - en mosaik av kunskap

  Omvårdnadsmagasinet som kom i veckan är fullt av kraft, utveckling och ny evidensbaserad kunskap. Denna gång var temat just Omvårdnad. Jag slogs åter av professionalismen, den starka känslan för professionen och omvårdnaden, och de etiskt svåra val som sjuksköterskor reflekterar över i sitt dagliga arbete.

 22. 27 augusti 2021 | Ordförandebloggen

  Framtidsdialogen behövs

  Samtliga hälso- och sjukvårdsprofessioner har gjort ett fantastiskt arbete under pandemin. Sjuksköterskor har visat prov på avgörande kompetens och gjort en enorm insats för vården och samhället. Vi är en erfarenhet rikare och vi lär och växer även av svåra erfarenheter.