Nummer 1/2020

Livskvalitet vid behandling mot hjärntumör

Ulrica Langegård har undersökt upplevda symptom och hälsorelaterad livskvalitet hos personer med hjärntumör som behandlas med protonstrålning. – Deltagarna förmedlade att de levde ett tillfredsställande liv trots att de upplevde en mängd symptom. De använde sina egna resurser för att bättre kunna hantera sina symptom, berättar hon.

Avhandlingens huvudsakliga syfte var att beskriva och jämföra effekt, påverkan och upplevelse av symptom utifrån patientens perspektiv bland personer med hjärntumörer som får protonbehandling jämfört med de som får konventionell strålbehandling med fotoner. Behandlingen med protoner går att styra mer precist, vilket innebär att den omkringliggande vävnaden skonas och det kan minska biverkningar över tid.

I en av studierna undersöktes hur deltagarna upplevde vårdkvalitén vid Skandionkliniken i Uppsala. Totalt var det 186 patienter som besvarade en enkät när de skrevs in på kliniken, efter tre veckor och vid avslutad behandling. Resultatet visade att det fanns behov av förbättringar kring vården när det gällde information om symptomlindring. Ju högre grad av symptom desto större var behovet av stöd.

I en annan studie undersökte hon hur olika symptom påverkar varandra, en så kallad klusteranalys. De tre klustren var sinnesstämning – där oro, ångest och ledsamhet ingick – nedsatt aptit som även omfattade illamående samt nedsatt energi med sömnsvårigheter, fatigue, smärta och kognitiva besvär.

Avhandlingen heter ”The balancing act of living with symptoms – Patient-reported data and quality of care during and after treatment with proton beam therapy in patients with brain tumors”.

Om artikeln

Av Ann-Katrin Öhman

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/19 sid 32–33

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.