Nummer 1/2020

Kvinnor med lipödem får begränsad behandling

Stora kunskapsluckor inom den offentliga vården och begränsade möjligheter till behandling. Så ser situationen ut för de personer som lever med lipödem – en kronisk sjukdom som främst drabbar kvinnor.

Det är de två sjuksköterskestudenterna Karin Hermanson och Emelie Bergmann som i sitt examensarbete vid högskolan i Borås har studerat symtombilden hos patienter med lipödem och hur deras möjligheter till behandling ser ut. Det är en ganska dyster bild som träder fram.

Lipödem är en kronisk progredierande sjukdom där de ytliga lymfkärlen, fettcellerna, nerverna och blodkärlen drabbas. Utmärkande för sjukdomen är att underkroppen är oproportionerligt stor i förhållande till resten av kroppen.

Tidigare studier visar att de flesta kvinnor som drabbas av lipödem ofta får en felaktig diagnos, de får diagnosen fetma och därför ges råd om kost och motion för att de ska minska i vikt. Men dessa råd om förändrade vanor hjälper inte vid lipödem, något som i sin tur kan leda till en allt större känsla av maktlöshet inför att kroppsfettet ökar. Det har även hänt att patienter har genomgått gastric by- pass-operationer, något som kan förvärra deras lipödem.

-Det saknas både rekommendationer och riktlinjer om behandling och diagnosticering från SBU och Socialstyrelsen och de flesta patienter får inte någon hjälp av den offentliga vården, förklarar Emelie Bergmann, de får själva bekosta sin vård och behandling. Och en fettsugning kostar cirka 70 000 kronor och en kompression cirka 1 000 kronor. Det kan man inte kalla en jämlik vård.

Om artikeln

Av Margareta Andersson

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/20 sid 34–35

 

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.