nr 06, årgång 2014

LEDARE

 • Nej till samvetsklausuler

  Professionernas etiska koder är glasklara, patienternas rätt till vård ska mötas med respekt och integritet. En patient ska inte riskera att möta vårdpersonal som agerar utifrån personliga åsikter om vilken vård som ska ges. Införande av samvetsfrihet öppnar för godtycke och bryter mot de etiska koderna.

FORSKNING

 • Våld mot kvinnor – viktig förklaring till psykisk ohälsa

  – Som medarbetare inom psykiatrin måste vi fråga kvinnor om de har erfarenheter av våld. Ofta väljer de att själva inte berätta. Då saknar vi informationsom starkt påverkar den kliniska bilden. Det säger forskaren och psykiatrisjuksköterskan Karin Örmon som nyligen lade fram sin doktorsavhandling vid Malmö Högskola.
 • Risk för trycksår i alla åldrar

  Ökad risk för trycksår gäller inte bara gamla och sjuka patienter. Även unga, friska människor kan sakna skyddande mekanismer för trycksår och för dem hjälper inga avlastande madrasser i världen om de blir sängliggande. Det visar sjuksköterskan Sara Bergstrand i sin nya avhandling.
 • För lite tid för omvårdnad på akuten

  Väntetiden på akuten borde innehålla mer omvårdande insatser. Men så blir det inte eftersom personalen prioriterar medicinsk vård framför omvårdnad. Det konstaterar sjuksköterskan Henrik Andersson i sin avhandling. Akutmottagningarna satsar också för lite på kompetensutveckling, menar han. En lösning på problemen är att satsa på strukturerad tillsyn. Då blir tiden på akuten en vårdande tid.
 • Helhetssyn och vårdkedja viktigt efter hjärtstopp

  En av tio överlever ett hjärtstopp och de patienterna behöver tid för att återhämta sig. Ju längre tid som går efter händelsen, desto bättre blir deras hälsorelaterade livskvalitet. Det framgår av Ing-Marie Larssons avhandling, som innehåller studier om både medicin och omvårdnad med ett patientnära perspektiv. En slutsats är att det är viktigt att utveckla en helhetssyn och inrätta en vårdkedja från hjärtstopp till uppföljning av både patienter och anhöriga.
 • Tillbaka till arbetslivet

  Vägen tillbaka till arbetslivet är många gånger både lång och komplicerad för långtidssjukskrivna kvinnor, många av dem med ont i nacke och axlar. Men med några enkla åtgärder, bland annat intensiv styrketräning, kan de både öka sin arbetsförmåga och minska smärtan. Och i den processen kan sjuksköterskor spela en central roll som coach och samordnare. Det visar Linda Åhlström i sin avhandling ”Improving work ability and return to work among women on longterm sick leave”, framlagd vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
 • Med akutväska och automatkarbin

  Verkligheten som möter sjuksköterskor och läkare på internationella uppdrag skapar utmaningar som de inte förbereds tillräckligt för under den militära utbildningen i Sverige. Det konstaterar anestesisjuksköterskan Sten-Ove Andersson i sin doktorsavhandling Militär akutsjukvård i fält – När den övade verkligheten blir verklig.

PORTRÄTT

 • Prisad aktionsforskning

  Frida Smith är specialistsjuksköterska i onkologisk omvårdnad. Hon brinner för personcentrerad vård i sin yrkesroll och i arbetet med sin doktorsavhandling. Genom forskningsprojektet PINCORE vid Göteborgs universitet har hon tillsammans med sjukvårdspersonal och patienter tagit fram informationsmaterial som ska användas inför, under och efter en kolorektal canceroperation.

REPORTAGE

 • Tillbaka till grunderna

  Inför framtiden är det viktigt att se varifrån sjuksköterskeyrket kommer och att hitta ”back to basics” – för att ge patienternas grundläggande behov högre prioritet. Det säger professor Birgit H Rasmussen som ägnat stora delar av sitt yrkesliv åt palliativ vård. Hon menar att ju sjukare en patient är, ju mer beroende av vården han är, desto viktigare är helhetssynen på patienten och att ta hand om hans grundläggande behov.
 • Stort intresse för utbildning till avancerad specialistsjuksköterska

  Flera universitet och högskolor diskuterar nu hur de kan lägga upp en utbildning till avancerad specialistsjuksköterska. Linköpings universitet startar sin andra utbildning med inriktning mot kirurgisk vård i januari. Högskolan i Skövde vill ta upp en utbildning de hade tidigare och nu har utvecklat. Örebro universitet funderar på att utveckla sin masterutbildning till att även gälla detta. Umeå ger redan nu en efterfrågad master med klinisk bedömning.
 • Sjuksköterskedagarna kraftsamling för etik och utveckling

  Närmare 800 sjuksköterskor deltog i konferensen Sjuksköterskedagarna, arrangerad av Svensk sjuksköterskeförening. Temat för konferensen var omvårdnad, etik och civilkurage och inleddes av Anne Marie Rafferty, professor i omvårdnad vid King’s College London, som gav en historisk påminnelse om sjuksköterskors sociala ansvar och starka kamp för en jämlik vård.
 • Kritik av specialistutbildningarna: ”Nu måste vi hitta en ny modell”

  Sju av tio specialistutbildningar för sjuksköterskor får inte godkänt i Universitetskanslersämbetets stora utvärdering. Det är ett allvarligt läge, menar Lena Pettersson, som har lett utvärderingen. Ania Willman, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening, håller med. Nu efterlyser Svensk sjuksköterskeförening en ny, nationellt utredd, modell för specialistutbildningen.