Nummer 6/2013

För en jämlik vård

201306sid5.jpg

Det blir allt större skillnader i befolkningens hälsa i Sverige. Fram till 90-talets början minskade skillnaderna. Men därefter har de blivit allt större. Det är en oacceptabel utveckling.

Ojämlikheten i hälsa innebär orättfärdiga skillnader som beror på olika förutsättningar i livet. Det är väl belagt att social ställning är relaterad till hälsa och påverkar vilken vård man får. Några exempel:

• personer med låg utbildning har en betydligt högre dödlighet i behandlingsbara sjukdomar jämfört med högskoleutbildade,

• personer med en psykiatrisk diagnos dör oftare i en behandlingsbar hjärt- och kärlsjukdom,

• personer i utsatta områden har avsevärt kortare livslängd än personer i rika områden,

• brister i tillgängligheten för personer med synnedsättning, hörselnedsättning och kognitiva funktionsnedsättningar riskerar att utestänga personer från att söka vård,

• papperslösa och asylsökande ges enbart rätt till vård som inte kan anstå.

Hälso- och sjukvården kan bidra till att minska sociala skillnader i hälsa men det förutsätter att behov hos utsatta grupper identifieras, åtgärdas och följs upp. Sjukvården ska prioritera de personer som har störst behov. Alla professioner behöver bli bättre på att förstå mekanismerna bakom ojämlikhet, allt från ekonomiska styrsystem till hur vi agerar i möten med patienter. Sjuksköterskor måste kritiskt kunna identifiera och analysera hur attityder och värderingar om till exempel kulturell och religiös bakgrund, ålder, genus och sexuell läggning kan påverka omvårdnaden. Våra egna värderingar, föreställningar och kompetens påverkar om omvårdnaden ska bli jämlik.

Innehållet i professionernas grundutbildning och specialistutbildning är betydelsefull för att uppnå en jämlik hälso- och sjukvård. Utbildning kan bidra till att professionernas förhållningssätt i arbetet för en jämlik vård förändras.

Svensk sjuksköterskeförening arbetar för att ingen person som behöver hälso- och sjukvård ska diskrimineras på grund av till exempel ålder, klass, etnicitet eller kön. Föreningen är en av initiativtagarna till den Nationella plattformen för jämlik hälsa och vård. Syftet med plattformen är att verka för att hitta system och metoder för att identifiera och åtgärda skillnader i hälsa, bemötande och tillgång till vård.

Hälso- och sjukvård ska ges efter behov. Ingen person ska nekas hälsovård enligt FN: s konventioner. Sjuksköterskor har ett professionellt ansvar att försvara mänskliga rättigheter och allas rätt till hälso- och sjukvård på lika villkor efter behov. Sjuksköterskornas Etiska kod och Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad utgör en gemensam etisk plattform för att uppnå en jämlik omvårdnad. Sjuksköterskor ska utöva en omvårdnad som respekterar mänskliga rättigheter och tar hänsyn till människors värderingar, vanor och tro.