Nummer 6/2011

Dåliga vårdkulturer hindrar god omvårdnad

OM201106sid38.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Hur ska man kunna vara en ansvarsfull sjuksköterska när kraven från organisationen och en dålig vårdkultur sätter stopp för det? Det kan man fråga sig efter skandalerna inom vårdbolaget Carema i Stockholm, där äldre vanvårdades trots protester från personalen. Sjuksköterskan Albertine Ranheim la i början av året fram en avhandling om just detta.

Det finns ett stort glapp mellan sjuksköterskors etiska värdegrund och deras möjligheter att utöva omvårdnad i praktiken, menar Albertine Ranheim i sin avhandling. Organisationens krav och dåliga vårdkulturer sätter upp hinder som gör att sjuksköterskor inte kan arbeta på det sätt som de är utbildade för.

Hon djupintervjuade bland annat sjuksköterskor inom kommunal äldreomsorg om hur de såg på vårdande och etik. Många beskriver just ett glapp mellan det som är möjligt att åstadkomma i praktiken och vårdandets grundprinciper, eller som man så vill ett glapp mellan professionen och uppdraget.

Ett problem för sjuksköterskorna är de är tvungna att lägga mer tid på att beställa förbrukningsvaror eller syssla med till exempel kvalitetssäkring istället för att vara ute hos patienterna.

Det leder till en kultur där man väljer enkla medicinska lösningar på problem som egentligen är komplexa och skulle kräva en helt annan lösning. Det kan till exempel handla om att man ger smärtstillande medicin istället för att köpa nya skor när en patient har ont i fötterna.


Om artikeln
Av Helena Östlund
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/11 sid 38–39