Nummer 5/2014

Satsa på omvårdnadsforskning

201405sid5.jpg

För att möta de problem som finns i dagens vård och omsorg behövs ökade resurser till forskning, både för att ta fram ny kunskap och för att stödja införandet och användningen av forskningsresultat. Anslagen till forskningsprojekt inom omvårdnad har hittills varit blygsamma om man jämför med andra forskningsområden.

Omvårdnadsforskning pågår inom flera viktiga områden. Forskningen handlar till exempel om svårläkta sår, långvarig smärta, bemötande vid cancer eller undervisning för patienter med diabetes.

Forskning inom omvårdnad lyfter fram patientens och de närståendes upplevelser vid sjukdom och ohälsa samt undersöker nya metoder och omvårdnadsåtgärder för bästa effekt. Vidare söker forskningen svar på hur vårdpersonalen kan stödja och underlätta tillfrisknandet och hur god livskvalitet kan uppnås vid långvarig sjukdom och i livets slutskede.

Omvårdnad som forskningsområde syftar till att göra vården bättre, säkrare och mer jämlik för såväl enskilda patienter som för deras närstående. Omvårdnad är ett självständigt kunskapsområde som sjuksköterskor har ansvar för. Fram till nu har omvårdnadsforskningen i hög grad varit beskrivande och kontextspecifik. Ibland kritiseras den, i mångt och mycket helt berättigat, för att det görs alltför få interventionsstudier. Vi saknar experimentella studier över en längre tid som gör att vi kan dra generella slutsatser om omvårdnadens effekt.

Forskning inom omvårdnad är, i jämförelse med till exempel medicinsk forskning, en ung verksamhet. Därför saknas det behövliga strukturer, med bland annat tjänster för omvårdnadsforskare inom vårdverksamheten som kan verka för att forskningsresultaten kommer till nytta.

Det behövs fler forskande sjuksköterskor för att kombinera forskning med patientnära arbete inom omvårdnad. En nära koppling mellan forskning och den dagliga vården är en förutsättning för att relevanta problem ska bli föremål för forskning och att forskningsresultaten ska komma till nytta.

Svensk sjuksköterskeförening anser att satsningar på omvårdnadsforskning är nödvändiga för att förbättra vården. Beslutsfattare och politiker på alla nivåer behöver förstå vilken betydelse omvårdnadsforskningens resultat har för en god och säker vård.

Genom att vi sprider goda exempel på omvårdnadsforskning som spelar roll för patienter och anhöriga och samarbetar med patientorganisationer vill vi visa att det är klokt att satsa mer på denna typ av forskning.

Hjälp gärna till i detta arbete, sprid egna exempel eller vår broschyr ”Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården!”