nr 05, årgång 2013

LEDARE

 • Dags att ta ansvar!

  Det är dags för kommunerna att ta sitt ansvar. Äldre personer på särskilda boenden har behov av både omsorg och hälso- och sjukvård. De har rätt till kvalificerad omvårdnad av specialistutbildade sjuksköterskor, det är inte rätt att åldersdiskriminera äldres vårdbehov!

FORSKNING

 • Coacher ledde till bättre resultat

  Att lyckas med förbättringsarbete är inte det lättaste. Varken för chefer eller medarbetare. Men nu kan det bli enklare. Sjuksköterskan Marjorie Godfrey har i sin avhandling studerat hur coacher kan hjälpa team i vårdens frontlinje. Det gav goda resultat i Jönköping.
 • Sämre hälsa hos barn som växelbor

  Barn som bor växelvis hos skilda föräldrar mår något sämre psykiskt än barn som bor med sammanboende föräldrar. Det visar distriktssköterskan Åsa Carlsund i sin avhandling Childrens mental health – with focus on family arrangements.
 • Försenad räddning vid drunkning

  Varje minut är avgörande när en person har fått hjärtstopp vid drunkning. Den utbredda mobiltelefonin har lett till snabbare larm, vilket kan rädda liv. Men tidsvinsten äts upp av att tiden för en ambulans att komma på plats har ökat de senaste tjugo åren. Det visar Andreas Claessons avhandling om Lifesaving after cardiac arrest due to drowning.
 • En lots för sköra äldre

  Hur skulle vårdkonsumtionen förändras om sköra äldre har tillgång till en person som lotsar dem rätt, en case manager? Färre läkarbesök, färre onödiga besök på akuten och avlastning för anhöriga är tre av resultaten i Magnus Sandbergs doktorsavhandling Case management for frail older people. Effects on healthcare utilisation, cost in relation to utility, and experiences of the intervention som han nyligen lade fram vid Lunds universitet.
 • Stort behov av stöd efter opereration vid matstrupscancer

  Livet förändras kraftig för dem som opereras för cancer i matstrupen, med trötthet, smärtor och plötsliga diarréer som bestående men. Mycket stöd behövs därför under lång tid efter det kirurgiska ingreppet. Det visar Marlene Malmströms avhandling Quality of Life and Supportive Care after Oesophageal Cancer Surgery.
 • Sjuksköterskan behövs i hemtjänsten

  Sjuksköterskan behöver finnas med och besluta om den dagliga omsorgen av äldre inom hemtjänsten. Det är en slutsats som dras i en ny avhandling. Den visar att de äldre inte kan bestämma över sin vardag. Hemtjänstpersonalen slits mellan de äldres rätt till självbestämmande och hjälpbehov och att följa biståndsbesluten, som tas långt ifrån de äldre. Det blir många konflikter. En sjuksköterska skulle, enligt forskaren, kunna hjälpa till med att lösa dem, göra beslutsvägen kortare och få in ett mer vårdande perspektiv hos personalen och föreslår i avhandlingen ett delat beslutsfattande i omsorgsrelationen mellan vårdarna och de äldre.

PORTRÄTT

 • Eva – en inspirationskälla för medarbetare och patienter

  Priset som årets ledare i omvårdnad går till Eva Joelsson-Alm, utvecklingssamordnare och intensivvårdssjuksköterska på Södersjukhuset i Stockholm. Enligt juryn förbättrar hon vården tillsammans med andra och utgår från patienternas behov. Allt på ett prestigelöst sätt som inspirerar många i hennes närhet.

REPORTAGE

 • Äldre drabbas av akutsjukvårdens brist på riktlinjer

  Akutvården saknar riktlinjer för hur personalen ska se till sina patienter. Värst drabbas äldre. De kan bli utan omsorg, mat och dryck i många timmar med risk för oro, fallskador och liggsår som följd. – Det behövs ett paradigmskifte mot en helhetssyn, där patientsäkerheten får högsta prioritet. Med bättre ”koll” kan sjuksköterskans etiska stress minska, säger Henrik Andersson, doktorand på Högskolan i Borås.
 • Från teori till praktik – här gör forskningen nytta

  En lektunnel från Ikea, en hockeyhjälm med visir och en bandspelare för barn. Det blev de självklara redskapen för att träna barn att klara magnetkameraundersökningar utan narkos. Det kan låta som en hemsnickrad modell, men är en direkt tillämpning av resultaten i en doktorsavhandling. På Röntgen i Linköping drar personalen nytta av forskningen för att utveckla vården och involverar också studenterna i arbetet.

KRÖNIKA

 • Haiku till etikkonferens

  När flygplanet landat är jag klar med min haiku. En liten dikt på tre rader med fem, sju och fem stavelser som jag läser när jag inleder de Nordiska sjuksköterskeorganisationernas etikkonferens i Sjuksköterskornas hus: