Nummer 5/2012

Våra prioriterade områden

OM201205sid5.jpg

I slutet av september samlades drygt hundra sjuksköterskor för att hålla Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma. Under en dag diskuterade enskilda medlemmar tillsammans med representanter för sektioner och nätverk föreningens arbete.

Det är en hissnande tanke att liknande möten har genomförts i mer än 100 år där sjuksköterskor har tagit ansvar för föreningens verksamhet. Livskraften i en ideell demokratisk förening som Svensk sjuksköterskeförening är dess medlemmar. Det är det höga medlemsantalet som ger föreningen trovärdighet och legitimitet och är en förutsättning för att föreningen ska vara en nationell mötesplats för alla sjuksköterskor.

Medlemsavgifter bekostar all verksamhet, föreningen tar inte emot några statliga bidrag.

Ett av de viktigaste besluten på föreningsstämman var inriktningen för arbetet för åren 2013 och 2014. Tre områden prioriterades; sjuksköterskans profession, etik och värdegrund samt utbildning.

Sjuksköterskor har ett helhetsansvar för omvårdnaden, är fria att handla inom kunskapsområdet och har en självständig funktion i sin yrkesutövning. För att stärka professionen ska Svensk sjuksköterskeförening vara ett stöd för sjuksköterskors professionella utveckling där mod att stå upp för mänskliga värden och ett självständigt handlande utgör grundpelare. Föreningen ska även stå upp för de grupper som behöver hälso- och sjukvård och som riskerar att diskrimineras på grund av ålder, klass, etnicitet och/eller kön.

Sjuksköterskor har ett stort ansvar för att vården baseras på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Svensk sjuksköterskeförening arbetar för att forskningsresultat sprids och implementeras i hälso- och sjukvården och omsorgen. Ett evidensbaserat och patientsäkert arbetssätt fordrar hög omvårdnadskompetens. Kunskap och vilja att tillämpa patientens perspektiv är nödvändigt för att en personcentrerad omvårdnad ska kunna tillämpas.

Omvårdnadens huvudsakliga målsättning är hälsa ur den enskildes perspektiv och sjuksköterskor har en central uppgift i det hälsofrämjande arbetet. De hälsofrämjande insatserna utgår från ett förhållningssätt som genomsyras av icke-hierarki med dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med personen. Svensk sjuksköterskeförening bidrar till att tydliggöra omvårdnadens hälsofrämjande insatser och hur hälsofrämjande omvårdnad kan användas i patientnära verksamhet.

Alla sjuksköterskor har ett personligt ansvar att arbeta med värdefrågor och agera när dessa värden hotas. Svensk sjuksköterskeförening verkar för att skapa ett gemensamt professionellt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som grund för sjuksköterskors dagliga arbete och ledarskap. Svensk sjuksköterskeförening ska utifrån sjuksköterskornas etiska kod aktivt delta i samhällsdebatten.

En snabb medicinsk och teknisk utveckling leder till en alltmer kvalificerad vård och ökade förväntningar från medborgare. Därför fortsätter föreningen att arbeta med sjuksköterskeutbildningens innehåll och kvalitet och inte minst en förändrad specialistutbildning. Den nyligen antagna ”Svensk sjuksköterskeförenings strategi för eHälsa” kommer att bli ett viktigt stöd för sjuksköterskor i arbetet med ny teknik för att förbättra vården.

Svensk sjuksköterskeförening är din professionella organisation – en organisation du inte kan vara utan! Läs hela verksamhetsplanen på www.swenurse.se.