Nummer 5/2010

Vi ska vara med och påverka!

201005_5.jpg

Nu utvecklas hälso- och sjukvården på flera stora områden, inte minst när det gäller att utveckla innebörden av God vård och att hitta olika sätt att tillämpa ny kunskap i det vardagliga arbetet i mötet med patienter. Socialstyrelsen har också för första gången presenterat nationella riktlinjer som lyfter upp det hälsofrämjande arbetet och stöd till människor som behöver bryta destruktiva levnadsvanor när det gäller tobaks- och alkoholbruk, ohälsosamma kostvanor och ett inaktivt liv.

I alla stora frågor inför framtiden måste vi sjuksköterskor vara med och påverka. Därför kändes det extra roligt att Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma i slutet av september var så enig om vilka frågor vi nu ska driva. Genom att agera starkt har vi en möjlighet att spela en avgörande roll för att kunskapsområdet omvårdnad och sjuksköterskornas erfarenheter används och påverkar utvecklingen.

Det här är några av de områden som Föreningsstämman beslöt att prioritera under 2011 och 2012:

• Ta ansvar för och utöva god omvårdnad. Sjuksköterskornas ansvar för och aktiva deltagande i omvårdnadsarbetet ska göras tydligare.

• Kunskapsbaserad vård. Fortsatt arbetet med att utveckla kvalitetsindikatorer för omvårdnad och bidra i det nationella arbetet med kunskapssammanställningar och kvalitetsregister.

• Engagera sjuksköterskor som är chefer och ledare. Ledarskapets betydelse ska lyftas fram när det gäller ansvaret för att införa kunskapsbaserad vård.

• Värdegrund för omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförenings nyligen utgivna Värdegrund för omvårdnad ska spridas och diskuteras. Föreningen ska också delta i debatten om vårdens kvalitet, jämlik vård och hälsa.

• Hälsofrämjande omvårdnad – motverka den ojämlika vården. Betydelsen av hälsofrämjande omvårdnad ska uppmärksammas. Äldres rätt till god vård och barn och ungdomars rätt till psykisk hälsa ska lyftas fram.

• Utveckla Svensk sjuksköterskeförenings organisation. Samarbetet med sektioner och nätverk ska stärkas och rekryteringen av medlemmar fortsätta.

För första gången har Svensk sjuksköterskeförening också fattat beslut om en miljöpolicy för att bidra till en hållbar miljö och begränsning av den globala temperaturhöjningen. Den innebär bland annat att vi ska välja miljövänliga alternativ för tryckning av material, profilprodukter, resor och konferenser.

Svensk sjuksköterskeförening är en ideell organisation och helt beroende av medlemsavgifter. Det är en styrka eftersom vi då är oberoende av bidrag och sponsorer. Föreningsstämman beslöt att höja medlemsavgiften till 336 kronor per år för aktiva medlemmar från år 2011. Det är en höjning med 4 kronor per månad. Redan idag är vi 76 000 medlemmar vilket gör att vi har stor trovärdighet i professionens frågor. Men vi behöver bli fler. Alla behöver hjälpa till att rekrytera medlemmar, känner du någon?

Fotnot: Verksamhetsplanen kan läsas i sin helhet på