nr 05, årgång 2010

LEDARE

 • Vi ska vara med och påverka!

  I alla stora frågor inför framtiden måste vi sjuksköterskor vara med och påverka. Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma i slutet av september var enig om vilka frågor vi nu ska driva. Genom att agera starkt har vi en möjlighet att spela en avgörande roll för att kunskapsområdet omvårdnad och sjuksköterskornas erfarenheter används och påverkar utvecklingen.

FORSKNING

 • Diabetessjuka barn och ungdomar – två av tre når inte behandlingsmålen

  Nästan två tredjedelar av barn och ungdomar med diabetes i Sverige uppnår inte de uppsatta behandlingsmålen. Skillnaden är stor mellan olika kliniker när det gäller patienternas blodsockerbalans trots att klinikerna använder sig av samma läkemedel och metoder. Det visar barndiabetessjuksköterskan Lena Hanberger i en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet.
 • ALS-patienter behöver stöd men vill klara sig själva

  ALS är en sjukdom som drabbar både patient och närstående. Mår den sjuke dåligt är det större risk att den närstående drabbas av oro, ångest och livsleda. Och tvärtom. – Båda parter behöver stöd av vården, menar sjuksköterskan Anneli Ozanne, (tidigare Olsson). I sin avhandling har hon följt hur 35 pars livskvalitet påverkas av sjukdomens faser.
 • Vanligt att vårdplaner saknas

  Trots att det är tjugo år sedan det blev lag på att sjuksköterskor ska göra vårdplaner för sina patienter sker det inte regelmässigt. – I mina jobb som sjuksköterska och vårdlärare har det frustrerat mig att det är så vanligt att man inte gör vårdplaner. Varför fungerar inte detta i det dagliga vårdarbetet? Det säger forskaren Inger Jansson som nyligen disputerade vid Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin med avhandlingen ”Planerad processorienterad omvårdnad – nytta och implementering”.
 • Sjuksköterskestudenter behöver lära mer om patientperspektivet

  Det finns sjuksköterskestudenter som har svårt att beskriva och förstå vårdkunskaper. Cecilia Rydlo ville undersöka vad det beror på. I hennes doktorsavhandling berättar studenter hur de införlivar kunskaper om mötet med patienten – utan att överge sin egen personliga övertygelse om vad som är bäst för patienten. – Nu förstår vi hur vi kan stödja studenterna under deras utbildning, säger hon.

PORTRÄTT

 • Gillar att gå mot strömmen

  Ulrica Nilsson, anestesisjuksköterska, gillar att gå mot strömmen. Hon var första sjuksköterska inom akutsjukvård i Örebro att disputera. Nu är hon en av föregångarna när det gäller att jobba kliniskt som sjuksköterska inom akutvården och samtidigt forska. – Det är en otrolig glädje att få redskap för att utveckla sitt jobb, säger hon.

REPORTAGE

 • ”Sjuksköterskan måste värna de mänskliga rättigheterna”

  FNs deklarationer och konventioner är mycket tydliga. Alla har rätt till god vård och ett gott omhändertagande och det är behovet som ska styra – inte om man är ung eller gammal, fattig eller rik, tystlåten eller påstridig, medborgare i landet eller gömd flykting.
 • Våga se de misshandlade kvinnorna

  – Nästan var tredje kvinna anger att de är eller har varit utsatta för våld i sina nära relationer. Ofta är de mycket rädda när de vänder sig till vården och vi måste våga se deras problem för att kunna hjälpa dem. Vi måste också förstå att våldet kan visa sig i många sorters hälsoproblem. Det säger Cecilia Lundmark, sjuksköterska och etisk vägledare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
 • Nationella riktlinjer ställer stora krav på förebyggande insatser

  Nu har Socialstyrelsen äntligen presenterat sitt förslag till nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder när det gäller bruk av tobak, alkohol, fysisk inaktivitet och dåliga matvanor. En stor del av arbetet har varit att samla in och prioritera de metoder som är bevisat effektiva. – Det här ställer helt nya krav på förebyggande insatser, säger sjuksköterskan Kerstin Nordstrand, som har varit projektledare för arbetet.
 • Barnens behov går först

  FNs konvention om barns rättigheter säger att alla barn ska ha rätt att överleva, leva och utvecklas. Det gäller både fysisk och psykisk hälsa och även social utveckling. Skolsköterskan Pia Wall-Ohlsson vet att alla barn inte har den tryggheten. Hon ser som sin viktigaste uppgift att vara den som dessa barn vågar prata med och som lotsar dem till hjälp.
 • Information, handfasta råd och psykologiskt stöd

  Till Maggie’s Cancer Caring Center kan både patienter och anhöriga komma för att få stöd. Centrerna som finns på flera platser i Skottland och England är varken konkurrenter eller alternativ till den vanliga medicinska vården utan ett komplement.
 • Sjuksköterskor och kvinnokamp

  Svensk sjuksköterskeförening har i alla tider varit en organisation som har samlat välutbildade, förvärvsarbetande kvinnor med målet att utveckla och stärka det egna yrket. En överväldigande majoritet av föreningens medlemmar har varit kvinnor. Men kan vi därför kalla föreningen en kvinnoorganisation? Och i vilken utsträckning har Svensk sjuksköterskeförening varit aktiv i kampen för mer allmänna kvinnofrågor?

KRÖNIKA

 • Omvårdnad och vårdande

  Kan den nya användningen av vårdande i omvårdnads- och vårdvetenskaplig litteratur samt ämnesskrivningar uppfattas som en begreppsutveckling till följd av brist på uttryckssätt för viktiga fenomen i hälso- och sjukvården undrar Maria Arman.
 • Lyxvård ”All Inclusive”

  Ania Willman om lyxvård för dem med välfyllda plånböcker eller god vård för dem med störst vårdbehov.