Nummer 5/2009

Hembesök hos friska seniorer ger bättre hälsa

Sid-28-29-5_2009.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Återkommande förebyggande hembesök hos friska äldre ger en bra effekt på deras hälsa. Det konstaterar sjuksköterskan Klas Göran Sahlén i sin avhandling. Han är dock kritisk till en hel del av de modeller för förebyggande hembesök som finns i Sverige i dag.

– Jag tror att av många av dem är ganska ineffektiva som hälsobringare. Verksamheten kan bli mycket bättre och effektivare, säger han.

Klas Göran Sahlén har arbetat inom den kommunala omsorgen, bland annat som socialchef, och har nu lagt fram avhandlingen ”Ett hekto förebyggande åtgärder ger ett kilo bot – förebyggande hembesök hos friska seniorer i norra Sverige” vid Umeå universitet.

Internationella studier visar att preventiva hembesök hos äldre inte är en självklar väg för att förbättra seniorers hälsa, menar han. Enligt en del studier ger hembesöken inga effekter alls.

Själv är han mycket positiv till hembesök som en preventiv metod, men menar att de måste läggas upp på ett visst sätt, för att bli lyckade.

Det är bland annat viktigt att verksamheten pågår kontinuerligt så man får möjlighet att etablera en relation mellan senioren och hembesökaren. Det är också viktigt att teamet runt den äldre lägger lika stor vikt vid sociala som medicinska frågor.

I sin egen avhandling har han bland annat gjort en randomiserad kontrollerad studie i Nordmalings kommun. Hans tanke var att bygga upp verksamheten ungefär som försök gjorda i Danmark för att se om det gav någon hälsoeffekt utifrån svenska förhållanden.

Studien pågick under två år och totalt deltog 196 pigga äldre mellan 75 och 95 år. Hembesökarna utgjordes av två personer, en sjuksköterska och en hemtjänstassistent. En kontrollgrupp fick inte några hembesök.

Seniorerna som deltog fick ett hembesök i halvåret. Besöken varade mellan 1,5 och 3 timmar. Det första besöket handlade om fysisk aktivitet, det andra om hur fall kan undvikas, det tredje om hälsosam mat och diabetes och det fjärde om hemhjälp, trygghetslarm och andra stödinsatser.

Resultaten var tydliga. De som fick hembesök var friskare och hade mindre vårdbehov. Resultaten visade också en signifikant skillnad i användningen av hemhjälp och även i sjukhusutnyttjande.


Om artikeln
Av Camilla Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/09 sid 28–31