Nummer 4/2018

Skillnader i patientsäkerhetskultur

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Dialog, öppenhet och kommunikation. Det är några viktiga förutsättningar för att en god patientsäkerhetskultur ska kunna utvecklas, menar Marita Danielsson. I sin avhandling pekar hon på att patientsäkerhetsronder kan vara ett sätt att förbättra patientsäkerheten.

Resultaten av hennes forskning visar att det finns skillnader mellan sjuksköterskors och undersköterskors värderingar och normer omkring patientsäkerhet. Dessutom att läkares normer och värderingar är av betydelse för patientsäkerheten.

– Sjukhusen utgör en hierarkisk miljö och de känslor jag själv har inför medarbetare är olika, något som till exempel påverkar vilka frågor jag ställer och vågar ställa. Känslor som rädsla, trygghet eller osäkerhet påverkar hur vi bemöter varandra och till sist den vård våra patienter får.

Avhandlingens resultat bygger på enkätsvar från cirka 24 000 sjukhusanställda samt intervjuer med totalt 28 sjuksköterskor, 24 undersköterskor och 28 läkare. Och det visade sig alltså att olika professioner upplever patientsäkerhetskulturen på olika sätt.

De dimensioner av patientsäkerhetskultur som bedömdes som viktigast i enkätsvaren var samarbete på avdelningen, icke-straffbeläggande reaktioner på misstag, närmsta ledningens stöd, öppen kommunikation samt feedback och dialog om begångna misstag.

Om artikeln
Av Margareta Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/18 sid 32–33