Nummer 4/2014

Påverka politikerna!

201404sid5.jpg

Val till riksdag, landsting och kommuner står för dörren. Det innebär att det är gott om utspel från politiska partier som lanserar förslag inom olika politikerområden för de kommande fyra åren.

Vård och omsorg styrs demokratiskt genom politiska beslut. Kunskap från vården och omsorgens verksamhet och behov behövs för välgrundade politiska beslut. Det är därför glädjande att nästan fyrahundra sjuksköterskor ställer upp i val till landsting, regioner och riksdag. Många sjuksköterskor kandiderar också till kommunfullmäktige.

Valrörelsen betyder att det finns utmärkta tillfällen att påverka politiker i till exempel valstugor, sociala medier och på möten. Sjuksköterskor har mycket att bidra med och vår etiska kod uppmanar oss att främja en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar respekteras.

Det uthålliga gemensamma arbetet mellan sjuksköterskor och andra vårdprofessioner för papperslösas rätt till vård är ett fint kvitto på att engagemang med stöd i etiska värderingar lyckas förändra en oetisk lagstiftning!

Den etiska koden anger också att vi ska verka för jämlikhet och social rättvisa i fördelning av resurser och tillgång till vård och omsorgstjänster. Sjuksköterskor behöver göra sina röster hörda, och bidra med erfarenhet och kunskap om vilka behov och lösningar det finns inom till exempel äldreomsorg, skolhälsovård och psykiatrisk vård.

Det är oroande att skillnaderna i hälsa har ökat sedan tidigt 90-tal. En rad vetenskapliga rapporter pekar på att social position dels är relaterad till hälsa och dels påverkar vilken vård man får. Denna utveckling måste brytas. Sambandet mellan vård och hälsa är ömsesidigt. En jämlik vård har positiv inverkan på en jämlik hälsa som i sin tur är positivt för att tillgodose en jämlik vård. I arbetet för en jämlik hälsa krävs fler åtgärder.

Hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer i samhället, människors levnadsförhållanden och levnadsvanor som bidrar till hälsa och ohälsa spelar en viktig roll. Det betyder att även samhällets insatser för till exempel bostäder, utbildning, miljö och socialpolitik påverkar hälsan.

Sjuksköterskors kompetens behövs för att ett hälsoperspektiv ska finnas med i planeringen av samhället.

Under flera år har ekonomistyrning, eller ”new public management”, varit den dominerande styrfilosofin för vård och omsorg. Nu pågår en omprövning av denna dominans och sjuksköterskor behöver delta i debatten om hur professionernas kunskap kan utgöra ett reellt bidrag till en god vård. Det behövs en ny ledningsstruktur där även omvårdnad återfinns i de högsta ledningarna.

I debatten inför valet finns ett stort intresse för hur vårdens och omsorgens kvalitet kan förbättras. Svensk sjuksköterskeförening har målmedvetet drivit att fler specialistutbildade sjuksköterskor är avgörande för en kunskapsbaserad vård. Föreningens broschyr Satsa på specialistsjuksköterskan beskriver konkret vikten av hög omvårdnadskompetens. Broschyren sänds ut till sjukvårdspolitiker i alla partier och ger dem goda argument för att få sitt parti att bidra till att andelen specialistutbildade sjuksköterskor ökar snabbt.

Beställ gärna broschyren gratis på www.swenurse.se och dela ut i valstugorna på din ort!