nr 04, årgång 2013

LEDARE

 • Specialistkompetensens betydelse

  Trots att patientsäkerhetslagen kräver kompetens saknas det kunskapsunderlag om vilken betydelse sjuksköterskornas specialistkompetens har. Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet har därför föreslagit att SBU, ska utarbeta ett kunskapsunderlag om effekten av sjuksköterskornas specialistutbildning och kompetens.

FORSKNING

 • Spring i dörren

  Spring i dörren vid operation ökar risken att patienten drabbas av en svår infektion. Vid varje dörröppning blir bakterierna fler nära patientens öppna sår. Det vanligaste skälet till att personal går ut och in är att utrustning saknas, men också för kaffe- och lunchpaus. Andra kommer in för att höra hur kollegan hade det i helgen …
 • Lunginflammation hos intensivvårdspatienter

  När intensivvårdspatienter vårdas i respirator ökar risken för lunginflammation och redan efter en vecka ökade resistensen bland bakterierna, enligt en ny avhandling. – Riskfaktorerna är ofta svåra att påverka eftersom det handlar om saker som hänt innan patienten kommer in. Därför är sjuksköterskornas förebyggande åtgärder viktiga, säger Petra Hyllienmark.
 • Samspelet mellan föräldrar och vårdare

  Föräldrar till barn med cancer känner sig bekräftade och betydelsefulla när de blir väl informerade. Men inte sällan får de upplysningar i förbifarten, till exempel i samband med att vårdaren kopplar ett dropp. Sjuksköterskan Anders Ringnér visar i sin avhandling hur samspelet mellan föräldrar och vårdare kan förbättras med hjälp av strukturerade samtal på tu man hand.
 • Sjuksköterskan kan ge sinnesro

  Äldre patienters sinnesro kan rubbas av så lite som att tappa något i golvet eller slå ut ett glas vatten. Antingen de vårdas hemma eller i särskilt boende vill de ha och får oftast känslomässigt stöd av sjuksköterskan. Det lugnar patienterna så att de kan hantera sin vardag. Men alla sjuksköterskor förstår inte vad de äldres känslor handlar om och kan inte hjälpa dem att komma till ro, säger Margaretha Norell Pejner.
 • Leva med dialys nära livets slut

  På dialysavdelningen kommer de existentiella frågorna om liv och död ofta i skymundan bakom tekniken och den livsuppehållande behandlingen. Patienter och närstående efterlyser mer information och stöd från vården i dessa frågor. Ett sätt att kan vara att införa WHO: s palliativa vårdfilosofi i dialysvården, menar Lena Axelsson i sin avhandling.
 • Undernäring risk för äldre som bor hemma

  Äldre personer som bor hemma och har en begynnande demenssjukdom riskerar att drabbas av undernäring eftersom de ofta har problem med att kunna planera, handla och laga maten liksom själva ätandet. Men trots detta har de en mängd förmågor som bör tillvaratas så att de kan bevara sin självständighet. Det visar sjuksköterskan Linda Johansson i sin avhandling från Hälsohögskolan i Jönköping.

PORTRÄTT

 • Etiken är grunden för all verksamhet

  Marie Chenik, etiksamordnare på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge får Karolinska Institutets etikpris 2013. Hon får det bland annat för att hon med utbildningar skapar en brygga mellan forskarvärlden och den kliniska verksamheten. Hon har också på ett organiserat sätt lyckats få in etikarbetet i den kliniska vardagen.

REPORTAGE

 • Psykosmottagningen ger stöd till bättre hälsa

  Karin, 62 år, har levt med sin psykossjukdom i nästan 30 år. Precis som många andra med samma sjukdomshistoria riskerar hon dessutom att drabbas av allvarliga fysiska åkommor. Men på egen hand har hon nu slutat att röka och tack vare ett hälsostödjande projekt på Psykosmottagningen i Halmstad har hon fått hjälp med sina matoch motionsvanor. På ett halvår har hon gått ned elva kilo.
 • På spåret mot bättre levnadsvanor

  Det har inte undgått någon. Bättre levnadsvanor kan förhindra många sjukdomar. De nationella riktlinjerna säger också vilka metoder som är effektiva för att förebygga ohälsa. Men hur ska sjuksköterskor ta sig an sin del av uppdraget? – Genom bättre kunskap och utvecklade metoder för samtal med patienterna, säger Ylva Lyander som leder projektet "Sjuksköterskors samtal om levnadsvanor”.
 • Journaler på nätet stärker patientinflytandet

  Uppsala är först i landet med att göra flertalet av sina journaler tillgängliga via nätet. Sedan slutet av förra året kan patienterna följa sin vård, ta del av remissvar den stund de sänds och ge egna kommentarer. Och andra landsting är nu beredda att följa efter. Patienterna verkar nöjda, men många läkare befarar att öppenheten är för stor. Från sjuksköterskehåll litar man på patientens förmåga att hantera informationen

KRÖNIKA

 • Politikerna bär skulden

  ”Göran Hägglund är ansvarig minister och visar gång på gång genom att ständigt hänvisa till SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, att han saknar visioner för svensk hälso- och sjukvård. Utan vision kan han inte styra utvecklingen, och likt Alice i Underlandet vet han inte vilken väg han ska gå.”