Nummer 4/2012

Olika bedömning av trycksår

OM201204sid24.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Den nuvarande metoden för att förebygga trycksår fungerar inte och patienter drabbas i onödan. Efter vårdtiden har dubbelt så många ortopedpatienter trycksår jämfört med vid inskrivningen på sjukhus. Det framgår av sjuksköterskan Eila Sterners avhandling.

– Sjuksköterskors bedömningar är subjektiva och skiljer sig åt. Vi måste hitta ett bra, objektivt mätinstrument för att öka patientsäkerheten, säger hon.

Det är vanligt att patienter som får slutenvård drabbas av trycksår. Aktuella siffror visar att var sjunde person inom den kommunala omsorgen och var sjätte patient som vårdas på sjukhus får trycksår. Just trycksår är därför ett prioriterat område inom vården. Personalen uppmanas att göra tidiga bedömningar och det finns också effektiva metoder att förhindra att trycksår uppstår, när man väl har upptäckt en risk.

Eila Sterner visar i sin avhandling att de tidiga bedömningarna inte fungerar eftersom de bygger på att sjuksköterskan gör ett subjektivt trycktest av huden, men de tolkar resultatet olika, bland annat beroende på ljusförhållandena i rummet. Därför går det inte att lite på fingertryckstestet.

Eftersom resultaten uppfattas så olika, finns risken att testet inger en falsk trygghet, menar Eila Sterner.

I en annan studie i avhandlingen undersökte hon om ett digitalt mätinstrument enkelt kunde skilja sjuk hud från frisk och om det kunde upptäcka trycksår som över huvud taget inte gick att se.

Instrumentet fungerar, är hennes slutsats, men det krävs större studier för att testa om instrumentet även fungerar vid undersökningar av andra områden. I studien gjordes mätningar vid just ryggslut och vid höften.


Om artikeln
Av Lillemor Lagerdahl
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/12 sid 24–27