Nummer 4/2012

Elevers hälsa allt sämre på högstadiet

OM201204sid38.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Trots att eleverna i högstadiet över lag säger att de mår bra uppger hälften att de är stressade på grund av skolarbetet, flickor mer än pojkar. Ohälsan ökar i takt med stigande ålder. Sociala faktorer som dåliga relationer till föräldrarna leder också till sämre hälsa, visar socionomen Karina Nygren i en avhandling.

Karina Nygrens studier bygger på enkäter till 5 000 ungdomar i Umeå- regionen om deras självupplevda hälsa.

Svaren visar att många olika faktorer har betydelse för ungdomars hälsa i de yngre tonåren. Flertalet, åtta av tio, säger visserligen att de mår bra sett i ett helhetsperspektiv. De trivs i skolan och har det bra hemma, men den andel som inte mår så bra växer, vilket blir särskilt tydligt ju längre man går i högstadiet.

Ett viktigt resultat är att ungdomarna mår bättre om de har ett gott förhållande till sina föräldrar och lärare och om de håller sig till vuxnas regler och inte använder droger.


Om artikeln
Av Catarina Berggrén
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/12 sid 38