nr 04, årgång 2011

LEDARE

 • Tips till socialministern

  Käre herr socialminister om du vill ha världens bästa sjukvård så lägg örat mot marken och lyssna. Vi är överens om att vården har utvecklats sedan Florence Nightingales dagar och nu behövs en översyn av specialistutbildningen. Om patienter inom till exempel operation, anestesi och intensivvård behöver vård av specialistutbildade sjusköter- skor kan man fråga varför inte patienter inom till exempel akutsjuk- vården och den palliativa vården skulle behöva sjuksköterskor med den kompetensen.

FORSKNING

 • Att ta rodret i sitt liv

  Information och råd hjälper bara patienterna en bit på vägen när de ska lära sig leva med en långvarig sjukdom. Det verkliga lärandet sker på en djupare existentiell nivå: Vem är jag nu? Hur ska jag leva vidare? Vilket ansvar har jag själv? Sjuksköterskans uppgift är att stötta denna utveckling för att patienten ska ta rodret i sitt liv, menar Mia Berglund som skapat en modell för hur denna process kan underlättas.
 • Vardagens magi vid livets slut

  I dödens närhet förändras både den som är sjuk och närstående. De egna idealen kan utmanas av förbjudna tankar, av att gränser tänjs och i nya beroendeförhållanden. – Alla i familjen behöver stöd i att bevara sin självbild så att de mår bättre. Det handlar inte om att sjuksköterskan ska vara deras terapeut, utan om små insatser som att sitta ner en liten stund och prata om hur de klarar vardagen, säger Ida Carlander.
 • Enkel metod för bättre bemötande

  Alldeles för många möten inom hälso- och sjukvården fungerar dåligt. Patienter känner sig kränkta, de får inte svar på sina frågor och tappar tilltron till vården. Men små förändringar i personalens bemötande kan göra stor skillnad, visar Eva Jangland i sin doktorsavhandling. Hon har bland annat testat en enkel metod att lyfta fram patientens behov inom den kirurgiska vården. Hon visar också att sjuksköterskornas syn på sin egen yrkesroll påverkar hur man gör patienten delaktig.
 • En av tio deprimerad under utbildningen

  Psykisk stress på sjuksköterskeutbildning- arna gör att studenterna riskerar att bli deprimerade. Risken ökar ju närmare examen de kommer, men sjunker när de kommer ut i arbetslivet. Det visar Anna Christenssons avhandling. – Om lärosätena vet varför det händer kan de försöka lägga upp utbildningen på ett sätt som minskar risken, säger hon.
 • Otydliga roller skapar stress

  Hur är det att jobba inom den psykiatriska slutenvården i Sverige? Hur upplever sjuksköterskor och skötare att det är på jobbet? – Min avhandling visar att det finns ett samband mellan en otydlig roll och höga stressnivåer. Det säger sjuksköterskan och forskaren Hanna Tuvesson som nyligen lade fram sin avhandling ”Psyciatric nursing staff and the workplace: Perceptions of the ward atmosphere, psychosocial work environment and stress” vid Malmö Högskola.

PORTRÄTT

 • Provocerande förebild

  Barn utgör inget hinder för att forska. Det menar Anna Forsberg, en av landets färskaste och yngsta professorer i omvårdnad, tillika trebarnsmor. Gladlynt men bestämd räds hon inte att axla rollen som förebild. Även om det kan provocera.

REPORTAGE

 • Storsatsning på nyttiga kvalitetsregister

  Palliativregistret, Riks-Stroke, Diabetsregistret. Kvalitetsregistren är många, men inte alltid populära. En massa uppgifter ska matas in samtidigt som många tycker att vården får väldigt lite tillbaka. Men nu är en storsatsning på gång som kommer att göra registren mer användbara. Mona Boström på Socialdepartementet syr just nu ihop ett avtal mellan regeringen och landets kommuner och landsting som förväntas ge hundratals miljoner i utvecklingspengar. Registren ska bli bättre på att snabbt ge tillbaka fakta som kan utvärdera och utveckla vården
 • Senior alert

  Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som satsar på god omvårdnad och förebyggande insatser när det gäller fall, nutrition och trycksår och inom kort också munhälsa. Med hjälp av 150 miljoner i utvecklingsbidrag, som delas med Sveriges kommuner och landsting och Svenska Palliativregistret, har Senior alert gått från ett fåtal användare till att användas i 260 kommuner och alla landsting utom tre.
 • I Nordmaling är Senior alert grunden för utveckling

  Beslutet om att införa Senior alert vid äldreomsorgen i Nordmaling möttes av miss- tro. Men i dag konstateras att resultatet är klart över förväntan med konkreta åtgärder som annars aldrig blivit av. – Senior alert är inte bara ett förebyggande arbete. Det är ett genomgripande arbetssätt som förenar all personal kring patienten, säger Birgitta Wallin, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Nordmaling.
 • Film som magisteruppsats

  I stället för att göra en traditionell magisteruppsats, valde Samuel Nilsson och Marcus Nömm att satsa på en helt egen och ny idé – att göra film. Båda är anestesisjuksköterskor, båda jobbar bland annat med dagkirurgi på Karolinska sjukhuset och de träffades under kursen i omvårdnadsvetenskap vid Röda Korsets högskola i Stockholm.

KRÖNIKA