Nummer 3/2018

Svårt att tala om prognos och död

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Patienter med hjärtsvikt har ofta sämre prognos än patienter med cancer. Men det känner få av dem och deras familjer till.
Det visar beteendevetaren Lisa Hjelmfors i en avhandling från Linköpings universitet. Hon har också utarbetat kommunikationsverktyg för att stärka kommunikationen mellan patienter, närstående och vårdpersonal.

Svenska sjuksköterskor uttrycker, en ambivalens eller tveksamhet, inför att prata om prognos och livets slutskede med sina hjärtsviktspatienter, enligt Lisa Hjelmfors. I den enkät som ligger till grund för slutsatserna svarar sjuksköterskorna att de visserligen anser sig ha de kunskaper som krävs för att kommunicera i frågan.

Men de upplever både osäkerhet kring situationen – när är rätt tillfälle att föra ett sådant känsligt samtal? – och om det verkligen är deras ansvar att ta initiativet.

Hur man som vårdpersonal förhåller sig avgörs av individen och situationen. Men att helt enkelt ställa öppna frågor är en rimlig utgångspunkt, menar hon.

Lisa Hjelmfors vill med sin avhandling bland annat åstadkomma förändring. Framför allt vill hon skapa förutsättningar för bättre kommunikation om sjukdomsförlopp och prognos bland vårdpersonal.

 

Om artikeln
Av Johan Granath
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/18 sid 18–21