Nummer 3/2018

Standardiserade vårdplaner ger säkrare intensivvård

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Antalet vårdskador är ganska högt inom intensivvården och ett sätt att minska dem kan vara att skapa standardiserade vårdplaner. Idag finns det på var femte intensivvårdsavdelning och samtidigt har många av dem bristermenar Petronella Bjurling-Sjöberg i sin avhandling.

För att arbetet på IVA ska fungera väl är det viktigt att teamarbetet är bra. Det kan underlättas när det finns standardiserade vårdplaner (SVP) – då är alla införstådda i hur vården av en patient med en viss diagnos ska ske.

Standardiserade vårdpalaner används på var femte IVA i landet och när undersökningen genomfördes fanns det 56 standardiserade vårdplaner med varierande kvalitet.

– Mina viktigaste resultat är att det är relativt få intensivvårdsavdelningar som använder SVP och att många planerar att införa det. Samtidigt finns det brister i kvaliteten på de SVP som finns både i fråga om evidens och tvärprofessionell approach. Dessutom uppdateras många av dem bristfälligt.

När en standardiserad vårdplan ska införas, gäller det att alla förstår nyttan med den och så införa de nya rutiner som SVP: n kräver.

En av effekterna av att införa en SVP är att den förtydligar vilka roller olika personalgrupper har, underlättar samarbetet mellan dem och förbättrar effektiviteten och kontinuiteten – vilket höjer vårdkvaliteten, patientsäkerheten och ger medarbetare och chefer en känsla av trygghet.

Det som skapar bättre patientsäkerhet är inte de standardiserade vårdplanerna i sig, utan det förändrade arbetssättet de för med sig och att man med stöd av dem arbetar enligt de senaste evidensbaserade metoderna.

Vad är det då som krävs för att standardiserade vårdplaner ska fungera som det är tänkt och att de bidrar till att öka patientsäkerheten – och förhoppningsvis leda till färre vårdskador?

– Det fungerar bättre när initiativet kommer från medarbetarna själva, det team som är kliniskt verksamt på IVA. När de ser ett behov och vill få till stånd ett förändringsarbete.

 Om artikeln
Av Charlotte Cronquist
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/18 sid 10–13