nr 03, årgång 2013

LEDARE

 • Fokus på patienten

  Patientperspektivet behöver utvecklas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer men det räcker inte. Alla professioner i hälso- och sjukvården och omsorgen behöver delta i arbetet med att utveckla en personcentrerad vård som innebär ett partnerskap mellan patienter/ närstående och yrkesutövare.

FORSKNING

 • Vem behöver stöd efter intensivvård?

  Patienter som överlever intensivvård får ofta fysiska och psykiska problem. Intensivvårdssjuksköterskan Anna Schandl har utvecklat en multidisciplinär modell för uppföljning, men upptäckte också att alla inte behöver stöd. – Framtiden handlar om att identifiera dem som behöver hjälp och erbjuda individanpassad uppföljning, säger hon.
 • Diabetesvården behöver bli mer patientcentrerad

  Diabetesvården riskerar att skuldbelägga och kränka patienter och är långt från idealet om att vara patientcentrerad. Det är slutsatsen av diabetessjuksköterskan Lena Jutterströms avhandling. – Vi har mest fokuserat på medicinska aspekter av sjukdomen. Nu måste vi inrikta oss på att skapa en samsyn och effektivare motivera patienterna att ändra livsstil, säger hon.
 • Respekterad partner

  Ofta planeras vården för personer med långvarig sjukdom utifrån de professionellas perspektiv. Men hur blir det om man i stället utgår från patienterna? Sjuksköterskan Annette Nygårdh har i sin avhandling följt förändringarna på njurmedicinska kliniken i Jönköping där man aktivt försökt öka patienternas makt. Resultatet bjöd på överraskningar. – Det viktiga för patienterna var inte alltid det vi trodde, säger Annette Nygårdh.
 • Kulturkrock i synen på patient och vårdare

  Mötet med nordisk omvårdnadsforskning blev en kulturkrock för sjuksköterskan Judy Chow. I doktorsavhandlingen Vårdandets symfoni – fenomenet vårdrelation i skenet av två världsbilder gör hon upp med synen på patienten som en lidande person och vårdaren som den som ensidigt ger och ensam bär allt ansvar.
 • ”Vi överger sårpatienterna”

  Undertrycksbehandling är en effektiv metod mot svårläkta sår. Men den misslyckas för nästan var tredje patient och kan till och med vara skadlig för vissa. Operationssjuksköterskan Ann-Mari Fagerdahls forskning visar att en bra cirkulation i benen är en förutsättning för en lyckad behandling av fot- och bensår. Avhandlingen visar även att vårdpersonal måste lära sig att hantera tekniken, att sårbehandling ska individanpassas och att patienter har skilda behov beroende på typ av behandling.
 • Stöd på webben för unga närstående till psykiskt sjuka

  Unga som hjälper psykiskt sjuka vänner eller familj är en växande grupp. De lever i skuggan av den andres behov och får ta ett stort ansvar trots att de själva behöver stöd. Psykiatrisjuksköterskan Lilas Ali har undersökt deras livssituation och om information på webben kan vara en hjälp för dem.

PORTRÄTT

 • Med engagemanget som drivkraft

  Som nyutexaminerad sjuksköterska såg Lotta Dellve brister i omvårdnaden som hon ville rätta till. Men det var inte helt enkelt att få utlopp för engagemanget. Nu, drygt 25 år senare, är hon professor på två högskolor och involverad i flera studier. Samtidigt vill hon inspirera dagens sjuksköterskestudenter att forska och driva vårdutvecklingen.

REPORTAGE

 • Mer makt åt patienten

  Det talas mycket om patientinflytande just nu. En vård som utgår från patienten blir bättre, mer effektiv, värdigare, billigare. Men vad innebär en patient- och personcentrerad vård? Och blir det någon skillnad i praktiken när patienterna får vara med och bestämma?
 • Erfarna patienter leder undervisningen av nya patienter

  I Västra Götalandsregionens nya utbildningsmodell är både erfarna patienter och distriktssköterskan kursledare när de undervisar nya patienter. Här är patienternas erfarenhet lika betydelsefull som distriktssjuksköterskans yrkeskompetens.
 • När patienterna fick ta över dialysen

  På länssjukhuset Ryhov i Jönköping kan dialyspatienterna själva sköta sin dialys på tider som passar dem. Verksamheten är ett exempel på hur patienter får större inflytande över sin hälsa, sin vård och livet i stort. Det gör dem kunnigare, mer självständiga och inte minst friskare, menar både patienter och ansvariga.

KRÖNIKA

 • Verklighetens vård

  Lillemor Hallberg är besviken över vad hon upplever som diskrepans mellan teori och verklighet. Hon menar också att omvårdnaden idag är mycket eftersatt och bristfällig.