Nummer 3/2010

Tvärvetenskaplig forskning med patienten som chef

Sid-6-7-3_2010.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Professor Inger Ekman har äntligen fått vad hon önskat i flera år – tvärvetenskaplig forskning där patienten är chef. Målet är att förändra svensk sjukvård, från detaljfokus till att se hela personen.

Denna forskning är samlad på Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, ett nystartat nationellt spetsforskningscentrum inom vårdforskning vid långvariga sjukdomar, som hon nu blivit chef för.

Att hon fick ansvaret för att leda verksamheten var fullkomligt självklart. Den ansökan som hon skickade in till regeringens strategiska satsning på vårdforskning fick högsta betyg i alla kriterier, outstanding. Sammanlagt fick GPCC 90 miljoner under fem år och Göteborgs universitet har skjutit till 45 miljoner kronor. Sammanlagt engagerar projektet mellan 80 och 100 forskare från olika discipliner. Där finns bland annat språkvetare, ekonomer, pedagoger, medicinare och vårdvetare.

Inger Ekman hade inga problem med att samla en bred forskarkrets kring sin idé. Nästintill alla fakulteter och samtliga Sahlgrenska akademins institutioner var intresserade av att lägga upp forskningsprojekt på temat patienten i centrum.

Just detta – att patienten är i centrum – är själva kärnan i hennes forskningsidé. Det krävs ett tydligt samarbete mellan flera discipliner för att fånga in och fånga upp alla aspekter när det gäller patientens behov, från det känslomässiga stödet till rent medicinska insatser. Då räcker det inte att komma med svar från biomedicinska prover. På forskningscentrumet GPCC är grundbulten samtal och språkliga analyser av hur patientens själv beskriver sin sjukdom och behandling.


Om artikeln
Av Pia Vingros
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/10 sid 6–7