Nummer 3/2010

Svårt för handledare att hinna med reflektion

Sid-30-31-3_2010.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

För att handledningen mellan en handledare och en sjuksköterskestudent ska fungera väl krävs ömsesidig tillit, tid och reflektion. – Många handledare vittnar om att det är svårt att hinna med reflektionen och jag önskar att min avhandling bidrar till att förbättra situationen. Det säger Elisabeth Carlson, som nyligen disputerade vid Malmö högskola med avhandlingen ”Sjuksköterskan som handledare. Innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning – en etnografisk studie”.

Den sjuksköterska som är handledare ska klara både den normala arbetsbelastningen och ha tid med den person hon eller han handleder. Elisabeth Carlson ville bland annat studera hur handledande sjuksköterskor la upp strategin under den verksamhetsförlagda utbildningen och såg att handledarna tydligt nivåanpassade handledningen till studentens förutsättningar, genom att till en början vara helt närvarande vid sidan av till att successivt släppa över mer och mer ansvar.

Hon valde också att undersöka förutsättningarna för handledarskap där studien bland annat visade att tidsbrist var ett svårt problem, även om handledarna dolde sin stress inför studenten. Uppdraget uppfattades samtidigt som mycket utvecklande.

Elisabeth Carlson tittade även på vilka yrkesfunktioner handledarna betonar i den verksamhetsförlagda utbildningen, från den praktiska träningen den första tiden till att senare betona helheten i vården av patienten. Reflekterande samtal var en självklar del. Hon betonar att handledande sjuksköterskor måste få bättre förutsättningar, inte minst i form av tid, för att sköta sitt uppdrag.


Om artikeln
Av Charlotte Rudenstam
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/10 sid 30–33