nr 03, årgång 2009

LEDARE

 • Äldre har också rätt till god och säker omvårdnad

  Svensk sjuksköterskeförening anser att en förutsättning för en framtida kunskapsbaserad säker och god äldrevård är att fler specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre, fler distriktssköterskor, fler sjukgymnaster och fler arbetsterapeuter anställs i kommunerna. Vi menar också att det även behövs en lägsta kompetens för kommunernas omvårdnadspersonal.

FORSKNING

 • Nyutbildade sjuksköterskor oförberedda på kraven

  Nyutbildade sjuksköterskor är oförberedda på de krav som ställs på dem. Det visar forskaren Ulla Ohlsson som mött sjuksköterskor under deras första år i yrket.
 • Att vara sjuksköterska – påfrestande och stimulerande

  Sjuksköterskorna ångrar inte sitt yrkesval. Men både utbildningen och omvårdnadsarbetet måste anpassas till förändringarna i hälso- och sjukvården. Annars slutar de. Det här framgår av Karin Hallins doktorsavhandling.
 • Livet tillbaka trots svår smärta

  – All smärta kan inte lindras, men man kan lära sig att leva med den utan att inskränka sitt liv alltför mycket, säger psykologen och terapeuten Rikard Wicksell på Smärtbehandlingsenheten, Karolinska sjukhuset. I sin doktorsavhandling har han med goda resultat låtit ungdomar och vuxna pröva en speciell variant av kognitiv beteendeterapi, för att återta meningen i livet. De fick dessutom mindre ont.
 • Möten i dödens närhet

  Att vårda döende handlar mer om livet än om döden. Det konstaterar Inga-Lill Källström som i sitt avhandlingsarbete på nära håll har följt patienter och personal på ett hospice för att förstå arbetet i dödens närhet. För både patienter och personal handlar mycket av vårdandet den sista tiden om kroppen och att lindra besvär. I relationen är det individuella bemötandet centralt. Vi lever som individer och vi dör som individer.

PORTRÄTT

 • Norrbottning med passion för omvårdnad

  Förra året blev Siv Söderberg professor, nu är hon aktuell som redaktör för boken Att leva med sjukdom och när hon blir pensionär vill hon åka till Pompeji för att delta i turistutgrävningarna.

REPORTAGE

 • Inse din makt bakom den låsta dörren

  De flesta patienter i psykiatrins akuta slutenvård är där frivilligt. Enstaka är tvångsomhändertagna. Men de vårdas på samma avdelning, av samma personal. Innanför låsta dörrar, för de tvångsomhändertagnas räkning.
 • Skydda patientens värdighet

  Att skydda och bevara patientens värdighet i vårdarbetet har stått i fokus för Axelinaprojeket – ett vårdvetenskapligt forskningsprojekt i Västmanland och Sörmland – som nu är inne i slutskedet. Resultatet så här långt antyder att även fortsatt forskning om vårdandets etik bör riktas mot att bevara patientens värdighet.
 • Låst dörr – en motsägelsefull vårdtradition

  Öppen dörr eller inte? En låst dörr markerar gränsen mellan världen utanför och den psykiatriska akutavdelningen 7C på Falköpings sjukhus. Idag finns inga tvångsomhändertagna patienter på avdelningen, bara 13 som vårdas frivilligt. Ändå är dörren låst. Den skulle ha kunnat vara öppen, men är det inte. Varför? För att det är tradition att ha den låst.
 • Digital penna håller kontakt med hemsjukvården

  Med hjälp av en digital penna får svårt sjuka patienter i livets slutskede kommunicera med hemsjukvården. Till fördelarna hör en ökad trygghet, samtidigt som vården kan få en snabb uppfattning om hur patienten mår.

KRÖNIKA