Nummer 3/2008

Helhetssyn ger bättre vårdtill gamla och sköra

200803sid34.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

För att sköra äldre ska få hög livskvalitet och få den vård och omsorg de behöver krävs en helhetssyn på människan. Dessutom skulle det bli mer kostnadseffektivt. Det anser forskaren Jimmie Kristensson. – Ett sätt kan vara att låta en sjuksköterska vara en personlig länk till vård och omsorg, så kallat case management, ett annat att man skapar multiprofessionella team som är organisationsöverskridande, säger Jimmie Kristensson.

Jimmie Kristenssons avhandling heter ”Healthcare consumption, experiences of care and test of and intervention in frail old people. Implications for case management”. Viktiga frågor han har ställt sig i arbetet var hur äldre människor som är i behov av vård och omsorg mår och om man kan göra något för att de ska känna sig tryggare.

Han ville också undersöka om det gick att förutse att någon snart kommer att ha ett behov av ett vårdboende eller stora insatser från hemtjänst eller hemsjukvård. I ett par av studierna undersökte han därför vad som hände under tvåårsperioden innan förändringen.

Det gick att se mönster och tidiga signaler i de äldres vårdkonsumtion, konstaterar han. Det gäller bland annat ett ökat behov av akutsjukvård. Cirka hälften av alla akuta sjukhusvistelser ägde rum fem månader före biståndsbeslutet.

Det sambandet borde leda till ökat samarbete mellan kommun och landsting för att avlasta akutsjukvården, menar han.

Jimmie Kristensson gjorde också en interventionsstudie för att se om sköra äldre skulle få en förbättrad livssituation om de hade tillgång till en sjuksköterska som regelbundet besökte dem, dvs om de fick en person som kunde fungera som en länk till vård och omsorg och som dessutom fanns tillgänglig på telefon dagtid.

Ännu är resultaten av studien inte klara, men Jimmie Kristensson, menar att multiprofessionella team är viktiga både för de äldre och för att få ned de totala kostnaderna för omhändertagande av äldre.


Om artikeln
Av Charlotte Rudenstam
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/08 sid 34–37