Nummer 3/2006

Den viktiga utbildningen

Sjuksköterskeutbildningens innehåll har alltid varit en viktig fråga för Svensk sjuksköterskeförening. Utbildningen har ett starkt infl ytande på sjuksköterskans identitet och yrkesroll. Riksdagen beslutade i mars 2006 att all utbildning och examina på universitet och högskolor skall ges på tre nivåer; grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. SSF har just besvarat en remiss från Utbildnings- och kulturdepartementet om förslag till författningsförändringar i högskoleförordningen till följd av de nya bestämmelserna.

Sjuksköterskeutbildningen placeras på grundnivån och specialistsjuksköterskeutbildning på avancerad nivå. Det innebär att utbildningen till legitimerad sjuksköterska på samma sätt som idag kan ge både en yrkesexamen och en kandidatexamen. Att specialistutbildningen läggs på avancerad nivå är en viktig framgång. Det innebär att utbildningen till specialistsjuksköterska ska ge fördjupade kunskaper, i jämförelse med grundutbildningen. Utbildningen kommer att ge den studerande både en specialistsjuksköterskeexamen och en magisterexamen. Specialistsjuksköterskeutbildningens längd kommer även i fortsättningen att vara ett år med undantag av utbildningen till distriktssköterska som behåller sina ett år och tio veckor.

En framgång är även att samtliga specialistutbildningar blir direkt inriktade mot specialistområdet. Den tidigare specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot intensivvård, anestesisjukvård, operationssjukvård och ambulanssjukvård blir enligt förslaget fyra olika specialistutbildningar. Detsamma gäller allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot internmedicinsk vård, kirurgisk vård och onkologisk vård som blir tre olika specialistutbildningar.

Nytt för alla yrkesutbildningar är att begreppet huvudämne tas bort och ersätts med relevant kunskapsområde. Vad är då sjuksköterskans kunskapsområde? SSF har tagit ställning och anser att omvårdnadsvetenskap är det kunskapsområde som sjuksköterskeutbildningen även fortsättningsvis ska bygga på. Huvudargumentet för detta är att huvudämnet i sjuksköterskeutbildningen är omvårdnad vilket Högskoleverket också fastslog vid sin förra granskning av utbildningarna. Omvårdnad och omvårdnadsvetenskap har efter ett mångårigt arbete blivit känt och vedertaget av myndigheter och institutioner i Sverige, bland annat Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Att omvårdnad är ett specifi kt kunskapsområde som behöver finnas med i nationella kvalitetsregister, nationella riktlinjer och i kunskapssammanställningar är accepterat och börjar så sakta även tillämpas i praktisk handling.

I nuläget finns ett antal högskolor/universitet som benämner huvudämnet i sjuksköterskeutbildningen för vårdvetenskap. Vårdvetenskap används i olika betydelser – som ett organisatoriskt samlingsbegrepp för arbetsterapi, sjukgymnastik och omvårdnad och som vårdvetenskaplig teorigrund utifrån Katie Erikssons vårdvetenskapliga tänkande. Det finns många olika omvårdnadsteorier och den blivande sjuksköterskan behöver tillägna sig kunskap om olika omvårdnadsteorier och hur de kan användas kliniskt, i utbildning och i forskning. Samtidigt är det lika nödvändigt att lära sig att kritiskt analysera olika teorier. Därför förordar Svensk sjuksköterskeförening att utbildningarna till sjuksköterska anger att omvårdnadsvetenskap är kunskapsområdet och att det inte avgränsas till en enstaka teoretisk modell för vård.

En annan viktig fråga för sjuksköterskeutbildningen är regeringens uppdrag att utreda en förkortad utbildning för sjuksköterske- och lärarutbildningarna. Linköpings Universitet, Malmö Högskola och Umeå Universitet har genomfört uppdraget och deras rapport slår fast att validering, det vill säga bedömning av reell kompetens, alltid måste vara individuell. Det innebär att en generell förkortning av sjuksköterskeutbildningen för till exempel undersköterskor är omöjlig. SSF välkomnar rapporten som ger god vägledning om hur validering kan genomföras. ”Rapport från utredning angående förkortad utbildningstid inom sjuksköterske- och lärareutbildningarna” finns länkad till SSFs hemsida