Nummer 2/2015

Stora hygienbrister i operationssalarna

201502sid22.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

En ettårig observationsstudie vid ett större svenskt sjukhus visar att det finns påtagliga brister när det gäller handhygien och aseptisk teknik vid känsliga vårdmoment i operationssalen. Personalen missade att använda rätt teknik vid nio av tio rengöringstillfällen. I vissa fall ledde användningen av skyddshandskar till och med till att smitta istället fördes vidare.

Bakom studien står forskare vid Sahlgrenska akademin, med doktoranden Veronika Megeus som huvudförfattare och Annette Erichsen Andersson vid Sahlgrenska akademin som forskningsledare.

Veronika Megeus har observerat personalens agerande inför 95 slumpvis utvalda operationer på ett större sjukhus i Sverige, dock inte Sahlgrenska sjukhuset, betonar Annette Erichsen Andersson, som berättar om rapporten.

Observationerna i studien genomfördes inte i samband med akuta situationer utan vid förberedelser som sövning, sättning av epiduralkateter, urinkateter och andra högriskmoment som intubering och även lokalbedövning.

– När man penetrerar patientens viktigaste skyddsmekanism, hel hud, är det oerhört viktigt att man tillämpar aseptisk teknik och inte för in bakterier, säger Annette Erichsen Andersson. Det förutsätter att man spritar händerna innan arbetsmomentet och bevarar händerna rena under hela momentet.

Men där blev det tydliga problem, visar observationerna. Forskaren noterade sammanlagt 2 393 vårdmoment där handdesinfektion och/eller aseptisk teknik borde ha använts. Men personalen missade 90 procent av dessa rengöringstillfällen. Det gäller såväl sjuksköterskor och läkare som undersköterskor.

– Resultatet har förstås väckt väldigt mycket uppseende, berättar Annette Erichsen Andersson. Tyvärr har det handlat mycket om ”shame and blame” och kommentarer om att personalen är slarvig och att det förekommer snusk i operationsrummet. Men det handlar inte om det. Vi såg att de tillfällen där spritningen inte fungerade gäller situationer där mycket ska ske under kort tid och där personalen arbetar under ständiga avbrott.

– För att förbättra hygienarbetet i operationssalarna är det viktigt med både mer kunskap och träning, både under utbildningarna och i kliniskt arbete. Många moment kräver teamarbete och att alla har tillräcklig kunskap och träning i hur de ska arbeta tillsammans.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2 2015, sid 22