Nummer 2/2015

Patientsäkerhet på akuten

201502sid10.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Den mänskliga faktorn är oftast inblandad när en patient har eller kunde ha blivit skadad på en akutmottagning. Det visar den första nationella översynen av rapporterade fel och klagomål i svensk akutvård, vilken ingår i Ann- Sofie Källbergs avhandling. Patientsäkerheten på akutmottagningen riskeras, enligt sjuksköterskor och läkare, främst av hög arbetsbelastning, brister i kommunikationen och av att ständigt bli avbruten.

Hälso- och sjukvård innebär inte bara lindring och bot av sjukdomar. Patienter som får vård riskerar också att skadas av den behandling de får eller inte får. Skadorna kan leda till dödsfall och invaliditet men också ökade kostnader för samhället i form av förlängda vårdtider.

På akutmottagningar bedrivs det en avancerad vård under tidspress och man brukar kalla verksamheten både komplex och dynamisk. I verksamheten inträffar ofta händelser som har medfört eller hade kunnat medföra att patienten skadats.

Ann-Sofie Källberg ger i sin avhandling den första samlade bilden av avvikelser på svenska akutmottagningar. Hon beskriver bland annat hur vårdpersonal upplever avbrott i arbetet och hur sjuksköterskor och läkare bedömer riskerna för patientsäkerheten på akutmottagningar i Sverige.

Risken för avvikelser handlar både om latenta fel som hög arbetsbelastning, vårdpersonals problem med tekniken och att ständigt bli avbruten i sin syssla och känna sig stressad av det, och aktiva fel som begås av vårdpersonal i direkt kontakt med patienten, menar hon.

Eftersom de flesta avvikelserna inom hälso- och sjukvården beror på en kombination av aktiva och latenta fel är det viktigt att identifiera och eliminera även de latenta felen, som man sällan talar om, menar hon. Det är också viktigt att felrapporteringen sköts på ett bättre sätt. Då skulle man lättare kunna upptäcka säkerhetsfrågor och kunna lära av sina misstag.

Avhandlingen visar att den mänskliga faktorn oftast är inblandad när något går fel på akutmottagningar i Sverige.


Om artikeln
Av Lillemor Lagerdahl
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2 2015, sid 10–13