Nummer 2/2014

Studenter ska inte vikariera som sjuksköterskor

201402sid5.jpg

Rekryteringen av sommarvikarier för sjuksköterskor är redan intensiv, det är stor brist på sjuksköterskor. Det fanns över 2 000 lediga arbeten för sjuksköterskor i Arbetsförmedlingens annonser i mars 2014.

För att ett yrke i vården ska omfattas av legitimation krävs bland annat att yrket ska ha ett särskilt ansvar för patientsäkerheten, att yrkesutövarna ska ha en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter och kvalificerad utbildning med vetenskaplig förankring.

Trots att det krävs legitimation för att få arbeta som sjuksköterska ger Socialstyrelsen dispens och tillåter att sjuksköterskestudenter vikarierar som sjuksköterskor. Det enda kravet på studenterna är att de har godkända resultat från fem terminers utbildning. Denna möjlighet använder arbetsgivare framförallt på sommaren. Studenter erbjuds arbete som sjuksköterska när verksamheten är hårt pressad och det är brist på erfarna sjuksköterskor. Tillgång till erfarna handledare som Socialstyrelsens författning kräver för att ge dispens är minimal på sommaren.

Ett exempel på detta är från en kommun som behöver anställa fyra sjuksköterskor till hemsjukvården. I annonsen (publicerad februari 2014) beskrivs höga krav i arbetet; utföra medicinska bedömningar, handleda personal och patienter, utföra riskbedömningar samt arbeta självständigt med stort eget ansvar. Kvalifikationskraven är legitimerad sjuksköterska, specialistutbildad eller sjuksköterskestudent termin fem eller sex!

Svensk sjuksköterskeförening har under flera år arbetat för att Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2000:9) om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska ska tas bort. Arbetet har börjat ge resultat. Socialstyrelsen överväger att upphäva föreskriften och har därför startat en utvärdering av den.

Svensk sjuksköterskeförening anser att utbildningen är en helhet och att sjuksköterskestudenterna efter fem terminer inte har den kunskap, kompetens och erfarenhet som krävs för att arbeta självständigt. Bristen på legitimerade sjuksköterskor kan inte avhjälpas med studenter. När legitimerade sjuksköterskor ersätts med studenter försämras patientsäkerheten. I Socialstyrelsens förslag till Nationell strategi för ökad patientsäkerhet framgår att den tredje vanligaste orsaken till vårdskador är brister i utbildning och kompetens.