Nummer 2/2010

Personalens attityder skapar hemkänsla

Sid-16-17_201002.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Äldre påverkas mer än man tidigare trott av renoveringar och omflyttning. Med ett nytt instrument för att mäta livskvalitet hos dementa visar Hanna Falk i sin avhandling att personalens attityder har stor betydelse för att skapa hemkänsla i särskilda boenden.

Att känna sig ”hemma” är viktigt, menar hon. Det stärker den äldre på olika sätt, både när det gäller självkänsla och identitet. Men lusten att fika hänger inte ihop med om det gemensamma samlingsrummet är nymålat eller inte eller om sittgruppen är ny. Istället handlar det om personalens förmåga att skapa en trevlig atmosfär.

I sin avhandling har Hanna Falk studerat hur den stora gruppen äldre med demenssjukdomar uppfattar förändringar i sitt boende. I ett första steg översatte och utvärderade hon ett amerikanskt instrument för att mäta livskvalitet vid svår demensjukdom, QUALID (Quality of life in Late-Stage Dementia).

I en andra studie använde hon mätinstrumentet för att undersöka hur patienternas livskvalitet, välbefinnande och vårdatmosfär påverkades av en renovering vid två särskilda boenden.

Syftet med renoveringen var det bästa. Förändringarna skulle förbättra vården och göra det enklare för vårdtagarna att på ett självständigt sätt ta sig runt i lokalerna. Tanken var att hemkänslan skulle öka och att de boende skulle bli inspirerade att umgås mer med varandra. Vid renoveringen fick lokalerna nya golvbeläggningar utan trösklar, fler sittgrupper, en ny färgsättning, nya textilier och nytt ljus.

Patienterna fick bland annat svara på frågor som trivsel en månad innan renoveringen och två månader efter. Det visade sig att det nya fina matrummet inte skapade större gemenskap mellan de boende eller förbättrade atmosfären. Istället föredrog de att återvända till sina egna rum så fort måltiderna var klar, trots att de faktiskt saknade kontakter med de andra på boendet. Det som istället gjorde att de trivdes var personalens närvaro, att de hade någon att prata med och att någon fanns där för att stödja samtalet mellan de äldre.

Andra delstudier i hennes avhandling visade att äldre med svår demens till och med dog i förtid när de tvingades att flytta ett år, därför att boendet skulle renoveras.


Om artikeln
Av Pia Vingros
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/10 sid 16–19