nr 01, årgång 2015

LEDARE

 • Etiken säger nej till tv

  Svensk sjuksköterskeförening instämmer i de etiska rådens uppmaning till samtliga läkare och sjuksköterskor att inte delta i tv-program som i dokumentär form spelar in svårt sjuka patienter på akutavdelningar eller inom den prehospitala vården. Det är hög tid för landstings- och sjukhusledningar att sluta tillåta tv-inspelningar av personer som är akut- eller svårt sjuka.

FORSKNING

 • Misstro mot evidensbaserade riktlinjer vid schizofreni

  Varför är det så svårt att få vården att arbeta efter de senaste vetenskapliga rönen? Det frågar sig Boel Sandström i sin avhandling, där hon har studerat varför Socialstyrelsens nationella riktlinjer om schizofreni inte alltid följs.
 • MRSA – ”vår tids spetälska”

  Många MRSA-smittade patienter känner sig smutsiga och stigmatiserade. Och personalens rädsla och okunskap förvärrar lidandet för en sårbar grupp – även om det har blivit mycket bättre. Det konstaterar hygiensjuksköterskan Eva Skyman som har forskat om smittade patienters upplevelser.
 • Mentorer bra för hjärtpatienter

  Mentorer kan vara ett bra stöd vid rehabiliteringen av patienter som insjuknat i hjärtinfarkt och som bor i glesbygd. Det framgår av Lena Junehags avhandling ”Peer Mentoring – a complementary support to persons after an acute myocardial infarction”, framlagd vid Mittuniversitetet i Östersund.
 • Nycklar till bra klinisk utbildning

  Distriktssköterskor i primärvården saknar ofta stöd och kunskap för att handleda sjuksköterskestudenter i den kliniska utbildningen. Det gör uppdraget tungt och otydligt, men studenterna är trots bristerna nöjda. Det visar Elisabeth Bos i sin doktorsavhandling, där hon också testar en modell för att organisera handledningen. Det ger nycklar till hur en bra verksamhetsförlagd utbildning kan läggas upp.
 • Hemvård med oroväckande brister

  Outbildad personal lämnas att vårda svårt sjuka i hemmen och både patienter och vårdare känner sig utsatta. Hela 80 procent av hemtjänstpersonal och personliga assistenter inom hemvården saknar en formell utbildning och en förändring är nödvändig, enligt Lena Swedbergs doktorsavhandling.
 • Arbetets organisation ökar risk för trycksår

  Att förebygga trycksår är en prioriterad åtgärd i vården. Arbetet har tydliga riktlinjer, baserade på evidens. Ändå drabbas 14 procent av trycksår, ett lidande som kan ge konstant smärta, ångest och depression. Men det är inte patientens egen sjukdom som är enda riskfaktorn, utan organisationen och traditionen på arbetsplatsen, visar Eva Sving i sin avhandling. Med stöd utifrån kan personalen lära sig ett nytt arbetssätt.
 • Hela familjen måste tas med vid vård av hjärtsjuka barn

  Barnsjuksköterskan och forskaren Elisabeth Bruce vill med sin avhandling om stöd till föräldrar med hjärtsjuka barn lyfta en diskussion kring begreppet familjecentrerad pediatrisk omvårdnad.

PORTRÄTT

 • Uppdrag ebola

  Nyss hemkommen från arbete för Läkare utan gränser på en ebolaklinik i Sierra Leone är Martina Svensson uppfylld av starka och motstridiga känslor. Känslor av glädje för de människor hon mött och arbetat med och för dem som överlevt sjukdomen. Men också en stor förtvivlan och sorg över alla döda och över familjer och sociala nätverk som slagits sönder.

REPORTAGE

 • Vårdens regler sätts ur spel när tv knackar på dörren

  Att värna om sekretessen och patienternas integritet är en självklarhet för dem som arbetar inom vården. Men det är en självklarhet som ofta upphör att gälla när ett tv-team knackar på dörren. Det menar Mats Johansson, docent i medicinsk etik, som är kritisk till de tv-serier som spelats inom svensk sjukvård.
 • ”Vi måste våga vara obekväma”

  Sjuksköterskor arbetar i ett etiskt spänningsfält och fattar många beslut som berör patienten starkt. Då gäller det att vara modig nog att ta ställning för patientens bästa – även om det känns obekvämt, går tvärs emot strukturer och innebär att kollegorna möter en med kyla. Det säger Anna Forsberg, klinisk professor på avdelningen för transplantation och hjärtsjukvård på Skånes universitetssjukhus.
 • Visselblåsare på gott och ont

  Barnen på flyktingboendet på Öland serverades inte mat i skolan och de fick inte heller gå hela skoldagar. Så hade det varit länge, men det var först när Elisabet Olsson, sjuksköterska på Asyl- och flyktinghälsovården i Kalmar, reagerade som det blev stor uppståndelse och en förändring. Men Elisabeth Olsson själv fick betala ett högt pris. Kollegorna mötte henne med kyla och avståndstagande.
 • Stipendier till dramapedagogik och interkulturellt tänkande

  Hur kan dramapedagogik användas på bästa sätt i sjuksköterskeutbildningen? Hur kan studenter och doktorander tränas att tänka interkulturellt i vårdsituationer och forskningsarbete? Det är frågeställningar som nu kan undersökas vidare tack vare två stipendier som Svensk Sjuksköterskeförening delat ut från Alice Lindströms studiefond. Susanna Höglund Arveklev, Sahlgrenska akademin, Göteborg och Elisabeth Carlson, Malmö högskola har vardera tilldelats 60 000 kronor.

KRÖNIKA

 • Välkommen till sjuksköterskeyrket

  Välkomna! Ni alla som sökt er till sjuksköterskeprogrammet och vill bli sjuksköterskor. Det arbete ni har valt kan beskrivas som ett arbete fullt av mänskliga möten. Ni kommer att ha möten med patienter, skadade och gråtande, sovande eller vakna och med anhöriga som är glada eller ledsna, hoppfulla eller översiggivna.