Nummer 1/2012

Projekt för rådgivning om levnadsvanor

OM201201sid32.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Svensk sjuksköterskeförening har fått 3,3 miljoner kronor i projektpengar från Socialstyrelsen för att föra ut kunskapen till professionen om de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. – Nu vänder vi oss till sektioner och nätverk för att föra ut kunskapen och bygga upp olika projekt, säger Ylva Lyander, som leder arbetet.

För första gången har Socialstyrelsen presenterat nationella riktlinjer för hur hälso- och sjukvården ska arbeta förebyggande när det gäller att bryta ohälsosamma vanor som handlar om tobak, alkohol, motion och kost. I en omfattande katalog finns redovisat vilka metoder som är effektiva i olika situationer. Framför allt handlar det om kvalificerade rådgivande samtal, men även kortare samtal har betydelse.

Riktlinjerna är framför allt ett redskap för hur vården ska organisera sin verksamhet, men att genomföra förebyggande vård handlar självklart också om att professionen behöver känna till vilka metoder som är effektiva och när de ska användas. En annan förutsättning är att personalen i hälso- och sjukvården vet hur metoderna fungerar och kan tillämpa dem.

– För de flesta sjuksköterskor är det alldeles självklart att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, säger Ylva Lyander. Det är en central del av omvårdnaden. Sjuksköterskor har sedan länge önskat mer utbildning om förhållningssätt och metoder för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Därför sökte Svensk sjuksköterskeförening medel från Socialstyrelsen för att via professionen utveckla kunskapen och olika arbetssätt för förebyggande sjukdom.

Ylva Lyander är själv sjuksköterska och har tidigare arbetat på Folkhälsoinstitutet och lett ett nationellt projekt att föra ut kunskap om riskbruk av alkohol till primärvården. När Svensk sjuksköterskeförening nu drar igång sitt projekt arbetar man via sina sektioner och nätverk.

– Där finns det en djup förankring inom olika specialistområden och vi har inbjudit till en inledande konferens i slutet av februari där vi ska bena fram fördjupningsområden och fördjupningsprojekt.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/12, sid 32