Nummer 1/2012

Förödande brister i kommunikationen

OM201201sid26.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

När datoriserade patientjournaler började införas fanns en förhoppning att det skulle innebära högre patientsäkerhet. Så blev inte fallet. Det visar Kerstin Ådahls avhandling om brister i kommunikationen inom hälso- och sjukvården och vilka konsekvenser det leder till.

Det är den första avhandlingen inom ämnet tillämpad hälsoteknik och Kerstin Ådahl själv är både sjuksköterska och interaktionsdesigner vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH).

Hennes avhandling heter On decision Support in Participatory Medicine supporting Health Care Empowerment och fokuserar på hur tekniken rent praktiskt ska kunna öka patientsäkerheten.

Att det finns tillgång till en avancerad teknisk lösning är ingen garanti för att patientsäkerheten blir bättre, menar hon. Man kan inte bara föra in data i elektroniska patientjournaler och tro att informationsöverföringen inom vården ska fungera.

Journalerna tappar till exempel delvis bort patienternas egen berättelse av hur sjukdomen har utvecklats. Det ökar risken för att anamnesen blir ofullständig.

Överlag finns det risk för stora brister i informationsöverföring inom hälso- och sjukvården, menar hon. En sjuksköterska berättar något för en läkare som glömmer att anteckna uppgiften. En patient förs över till en ny avdelning på ett annat sjukhus och journalsystemen är inte kompatibla, vilket kan leda till att information helt enkelt försvinner.

Kerstin Ådahl visar i sin avhandling att del flesta risker för fel uppstår vid överlämningar och h on håller nu på att utveckla ett mer visuellt verktyg som kan ge behörig personal en bättre överblick över sjukdomsperioder i en patients liv.


Om artikeln
Av Charlotte Rudenstam
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/12, sid 26–29