nr 01, årgång 2011

LEDARE

 • Patientsäkerhet kräver hög kompetens

  För att lagen inte ska bli en tandlös papperstiger krävs hög kompetens i vården. Bland annat måste bemanningen av sjuksköterskor vara tillräckligt hög. Vi vet att när sjuksköterskor deltar i den patientnära omvårdnaden innebär det färre komplikationer för patienterna. Andelen specialistutbildade sjuksköterskor måste öka. Idag är trenden den motsatta.

FORSKNING

 • Utbildning hjälper vid bipolär sjukdom

  Den som får diagnosen bipolär sjukdom upplever ofta sin sjukdom som obegriplig och svårhanterlig. Den egna situationen och livet i övrigt blir så osäkert. Diagnosen bipolär sjukdom riskerar därför att släcka framtidshoppet både för den som drabbats och för familjen. Brist på kunskap om den komplicerade sjukdomen, egna och omgivningens fördomar spelar en roll för känslan av hopplöshet. Med utbildning kan självmedvetenheten öka hos den som drabbats och deras närstående och livet får en ny inriktning, visar Patrik Dahlqvist Jönsson, Vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet, i sin avhandling.
 • Sjuksköterskans moraliska ansvar

  – Sjuksköterskor borde få ha möjlighet att regelbundet reflektera kring etiken på jobbet. Då blir det lättare för dem att göra gott. Det säger forskaren och sjuksköterskan Inga-Britt Lindh som nyligen disputerade vid Stavangers Universitet med avhandlingen Moral responsibility in the light of nursing practice.
 • Förebygga och bemöta våld i sluten psykiatrisk vård

  Hot och våld från patienter mot sjuksköterskor och skötare på psykiatriska intensivvårdsavdelningar tillhör vardagen. Psykiatrisjuksköterskan Anna Björkdahl visar i sin doktorsavhandling hur man kan göra för att minska hot- och våldsproblematiken och hur vårdpersonal kan arbeta med ett vårdande förhållningssätt även i tuffa kontrollerande situationer.
 • Dataspel och lugn musik lindrar barns procedursmärta

  Dataspel och lugn musik kan minska barnets smärta och oro när de ska behandlas och undersökas på sjukhus. Det visar smärtsjuksköterskan Stefan Nilssons avhandling från Hälsohögskolan i Jönköping. Morfinkonsumtionen minskade om barnen fick lyssna på musik när de vaknade upp efter ett kirurgiskt ingrepp och smärtan av nålsticken avtog när barnen samtidigt fick spela ett dataspel som de gillade.
 • Modig och rättvis – Så ska en bra vårdenhetschef vara

  Handen på hjärtat, hur ska en sjuksköterska vara för att fungera som en bra ledare? Ska hon vara en administrativ stjärna eller specialist på omvårdnad och bra på att lära ut den senaste forskningen? Allt det där är bra förmågor hos en chef, men framför allt är det sjuksköterskans dygder som uppskattas i en ledande befattning, visar Gunilla Johanssons avhandling. En bra vårdenhetschef ska visa mod, ha empati och en förmåga att agera rättvist.

PORTRÄTT

 • Banbrytande arbete om barnepilepsi

  En äkta pionjär och eldsjäl. Under två decennier har Eva Dehlin, Sveriges första epilepsisjuksköterska, kämpat för att råda bot på okunskapen kring diagnosen epilepsi. Ifjol fick hon och kollegorna i barnepilepsiteamet vid Skånes universitetssjukhus motta Föreningen Margarethahemmets pris för sitt banbrytande arbete.

REPORTAGE

 • Brett samarbete för forskning om patientsäkerhet

  Den nya lagen om patientsäkerhet ställer högre krav på vården, men fortfarande saknas viktig forskning om risker och effektiva metoder att förhindra vårdskador. Det menar Synnöve Ödegård, en av Sveriges kunnigaste forskare på området.
 • Ökad säkerhet när patienterna är med

  På Akademiska sjukhuset i Uppsala deltar patienter och anhöriga hela vägen vid händelseanalysen efter en allvarlig patientskada eller ett tillbud.
 • ”Låt oberoende team utreda det som har hänt”

  Sjuksköterskan Anne-Lie Berg har arbetat med patientsäkerhet från två håll: tidigare som vårdutvecklare i Kronobergs län och idag som inspektör vid Socialstyrelsen region syd.

KRÖNIKA

 • Personcentrerad vård ska också vara det

  Om personcentrerad vård ska vara något nytt under solen så ska det vara personen och personens perspektiv som ska vara i centrum inte sjukdomen eller hälsoproblemen. Vid personcentrerad vård behåller personen sitt eget ansvar för hälsa och vård och får stöd för att kunna göra detta. Uppgiften är att möta personen ”bortom” symtomen på ett sådant sätt att personen upplever sig få hjälp och stöd att hantera situationen samtidigt som han/hon upplever sig sedd och värdefull. En uppgift som alla sjuksköterskor har ansvar att ta sig an!