Nummer 1/2019

Studentuppsatser som gör skillnad

Bild till artikel Studentuppsatser som gör skillnad

Får patienter sämre omvårdnad när de utlokaliseras och inte omhändertas av sjuksköterskor med ”rätt” specialistkompetens? Påverkar sjuksköterskors arbetsmiljö den omvårdnad patienter får? Det är ämnet för två kandidatuppsatser som gjorts i samarbete med en kirurgisk akutvårdsavdelning i Göteborg.

Sjuksköterskestudenterna skriver sina examensarbeten om aktuella frågor som vårdenhetscheferna vill ha svar på. Därefter gör studenterna sin slutpraktik på samma avdelning.

Matilda Lanner går sista terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet och har tillsammans med Anna Gerle skrivit uppsatsen ”Komplexiteten i omvårdnadsarbetet med utlokaliserade patienter inom slutenvården.” Nästan hälften av patienterna var utlokaliserade från andra avdelningar.

Resultatet av litteraturstudien visade att utlokaliseringen av patienter påverkar både patientsäkerheten och omvårdnadsarbetet negativt. De sjuksköterskor som vårdar dessa utlokaliserade patienter upplever sig ha bristande kunskaper om patientens sjukdomstillstånd, något som kan leda till emotionell stress.

Studenterna Emilia Carlström och Karolina Willner ingår också i projektet och har skrivit uppsatsen ”Upplevelser av arbetsmiljö och dess inverkan på omvårdnad”. De har genomfört en intervjustudie vid samma kirurgiska akutavdelning som de andra studenterna, där de har intervjuat fem sjuksköterskor som har varit yrkesverksamma mellan ett och två år.

Resultaten visade att avdelningen har en bra arbetsmiljö med hjälpsamma kollegor och en engagerad ledning, bra bemanning och en rimlig arbetsbelastning samt bra kommunikation och teamarbete. Tillgång till socialt stöd betydde också mycket för att sjuksköterskorna skulle kunna hantera de krav som arbetet ställer och utvecklas i sin yrkesroll.

Om artikeln
Av Margareta Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/19 sid 40–41

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen