Intervju: Oili Dahl är föreningens nya ordförande

Oili Dahl. Foto: Karin Boo

Oili Dahl är ny ordförande i Svensk sjuksköterskeförening. Hon tar över mitt i det mest dramatiska läge som svensk sjukvård befunnit sig i på decennier.
– Den viktigaste frågan just nu är den akuta sjuksköterskebristen, säger hon.

Text: Janna Li Holmberg och Karin Tideström, Omvårdnadsmagasinet

Pandemin har blottat många svagheter inom svensk sjukvård. Oili Dahl och Svensk sjuksköterskeförening har flera viktiga frågor att arbeta med framöver.

– Vi har en akut kompetensbrist. Delvis är den sprungen ur pandemin, men det var brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor redan tidigare, säger Oili Dahl.

– Det har blivit tydligt att andelen sjuksköterskor är alldeles för liten, särskilt i den kommunala hälso- och sjukvården. Sjukhusvården kan inte heller hålla alla de vårdplatser som behövs öppna eftersom det saknas sjuksköterskor. De sjuksköterskor som finns i verksamheterna måste ansvara för alldeles för många patienter.

Bristen på sjuksköterskor har inneburit att många har tvingats prioritera bort omvårdnaden och de förebyggande omvårdnadsåtgärderna. Det har lett till fler vårdrelaterade skador, enligt Oili Dahl.

– Äldre patienter har upplevt allt från otrygghet till missförhållanden och vårdskador. Inom intensivvården har förebyggande åtgärder mot lunginflammationer inte alltid kunnat utföras på grund av den extrema arbetsbelastningen. Trycksår i ansiktet och på kroppen har också drabbat alldeles för många.

Den tuffa arbetssituationen under pandemin har gjort att många sjuksköterskor överväger att lämna sina arbeten. En Novus-undersökning beställd av Vårdförbundet från december 2020 visade att var fjärde sjuksköterska funderade på att säga upp sig. Hälften av dem övervägde att lämna vården helt.

– Det är väldigt tråkigt, också utifrån en samhällsekonomisk synvinkel. Sjuksköterskor har minst en treårig högskoleutbildning. Det är dessutom en profession som behövs akut både på kort och lång sikt, säger Oili Dahl.

Var tredje sjuksköterska hade också upplevt någon form av etisk stress kring prioriteringar i vården av sjuka, enligt undersökningen.

Att förbättra förutsättningarna att ge god omvårdnad är en nyckelfaktor för att få sjuksköterskor att stanna i yrket, enligt Oili Dahl. En av föreningens viktigaste uppgifter är att påtala vikten av att öka andelen legitimerade sjuksköterskor i vården.

– Det är avgörande för att omvårdnad ska kunna planeras och genomföras på ett patientsäkert sätt, säger hon.

Att arbeta för en kontinuerlig fortbildning av de sjuksköterskor som finns också viktigt.

– Sjuksköterskor är ansvariga för omvårdnadsutvecklingen och när vi får vara med och påverka och genomföra förbättringar ökar trivseln. Utvecklingen av teknik, material och behandlingar går också mycket snabbt i dag, säger hon.

Fortbildningen, menar hon, bör regleras nationellt så att den ingår som en naturlig del i sjuksköterskors yrkesliv. Fler sjuksköterskor behöver också specialisera sig.

– Det handlar om professionsutveckling, men också om vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Oili Dahl har sedan länge ett brinnande föreningsengagemang. 1999 började hon som redaktör i Riksföreningen för anestesi och intensivvårds dåvarande tidning. Senare blev hon ordförande samma förening. Sedan 2015 har hon varit medlem i Svensk sjuksköterskeförenings styrelse, de senaste fyra åren som vice ordförande.

– Jag har alltid drivits av att åstadkomma saker tillsammans med andra, att kunna vara med och påverka för en bättre vård och en ständig utveckling av vården, säger hon.

Parallellt med ordförandeskapet kommer hon att ha kvar sitt arbete som utbildningschef för omvårdnad på Funktion perioperativ medicin och intensivvård (PMI) på Karolinska universitetssjukhuset. Hon ser stora fördelar med att förena ordförandeskapet med tjänsten som utbildningschef. Från sitt arbete på Karolinska tar hon med viktiga insikter från sjuksköterskor in i föreningsarbetet, om till exempel kärnkompetenser, utbildningsfrågor och etiska frågor.

– Verksamheten är min kreativa källa när jag ska jobba med påverkansarbete på det nationella planet.

Samtidigt får hon möjlighet att sprida föreningens kunskap och inspirera till nya evidensbaserade arbetssätt. Till exempel utifrån skriften ”Vetenskapscafé REPO” som Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram.

– Det är ett studiecirkelmaterial om hur man kan utveckla evidensbaserade metoder i verksamheten. Jag tog med och presenterade skriften för våra omvårdnadschefer och flera har börjat använda den. Vi gör så mycket bra i föreningen, vi tar fram material som är direkt implementerbart men som verksamheterna inte alltid känner till. Med en fot i båda världarna har jag möjlighet att föra ut och testa materialet.

Oili Dahl är van att axla flera roller samtidigt. Under större delen av sitt yrkesverksamma liv har hon alternerat mellan arbetet som sjuksköterska, forskning, föreningsengagemang och ledarskap. 2010 disputerade hon på en avhandling om brännskadepatienter och deras hantering av traumat. Hon har också varit med och bildat omvårdnadsakademin på Karolinska universitetssjukhuset – en klinikövergripande plattform som ska ge sjuksköterskor bättre möjligheter till utbildning, utveckling och forskning.

55-åriga Oili Dahls väg in i sjuksköterskeyrket började på 1980-talet. Egentligen hade hon inte funderat så mycket över sitt framtida yrkesval när hon som tonåring blev volontär i en hjälporganisation i Helsingfors. Det var i mötet med utsatta människor som tanken föddes på att utbilda sig till sjuksköterska.

– Jag märkte att jag var bra på att möta människor, att jag hade något att ge. Det gav mig kraft och jag bestämde mig för att bli sjuksköterska.

1989 började hon arbeta på ett tvåspråkigt sjukhus. Finsktalande Oili Dahls svenskkunskaper var bristfälliga och hon bestämde sig för bättra på svenskan genom att sommarjobba i Stockholm. Det blev början på hennes resa inom Svensk sjuksköterskeförening.

1996 specialiserade hon sig inom intensivvård i Sverige och sedan dess har hon arbetat med patientnära vård och forskning och ledarskap på olika nivåer. Ofta med flera uppdrag på samma gång.

– Det är lite typiskt mig att ha flera roller samtidigt. Jag är en energisk och effektiv person som får mycket gjort. Men sedan tycker jag också att uppdragen fördjupar och kompletterar varandra.

Svensk sjuksköterskeförening ska enligt Oili Dahl vara en kunskapsdrivande organisation och sjuksköterskornas främsta kanal för stöd i professionen.

– Jag är en utpräglad föreningsmänniska och inspireras av samarbete. Jag kommer leda styrelsearbetet så att styrelsen har samlad kompetens för sina uppgifter. Att driva den strategiska planeringen inför framtiden är det absolut viktigaste för mig, säger hon.

Hur ska Svensk sjuksköterskeförening arbeta rent konkret?

– Vi kommer att vara aktiva i utredningar, till exempel den utredning av sjuksköterskeprogrammet och möjligheten till verksamhetsförlagd utbildning som nu pågår. Vi kommer också att driva frågan om avancerade specialistsjuksköterskefunktioner i Sverige och påtala behovet av ökade anslag till omvårdnadsforskning. Föreningen ska också arbeta med att sprida kunskap om framgångsrika organisationsstrukturer, till exempel magnetmodellen.

Vilka är dina främsta egenskaper som chef och ordförande?

– Jag är strategisk, har lätt att se sammanhang och har en del humor. Och så är jag orädd. Det är mest en fördel, men ibland är det också min nackdel.

Vad ska bli roligast?

– Att leda, samarbeta och åstadkomma resultat.

Läs en längre och uppdaterad version i nummer 4 av Omvårdnadsmagasinet som kommer ut den 3 september.

Oili Dahl. Foto: Karin Boo

Fakta: Oili Dahl

Aktuell: Som nyvald ordförande för Svensk sjuksköterskeförening

Yrke: Utbildningschef för omvårdnad på Funktion perioperativ medicin och intensivvård (PMI) på Karolinska universitetssjukhuset

Bakgrund: Utbildade sig till sjuksköterska i Helsingfors i slutet av 1980-talet. Är specialiserad intensivvårdssjuksköterska och disputerad forskare. Har de senaste 30 åren arbetat på Karolinska universitetssjukhuset, sedan 2003 på ledande positioner.

Ålder: 55 år

Bor: Villa på Ingarö

Familj: Två vuxna döttrar, ett barnbarn och ytterligare ett på väg. Sambo och hund.

Gör på fritiden: Tycker om att vara i naturen. Läser mycket vetenskaplig litteratur. Lyssnar på musik, gärna klassiskt. På vägen till jobbet lyssnar jag gärna på poddar och ljudböcker.

Det bästa med att vara sjuksköterska: Det är ett oerhört omväxlande arbete som innebär stort ansvar för många avancerade beslut. Som sjuksköterska har man många meningsfulla möten med både patienter och närstående vilket hela tiden ger nya kunskaper, insikter och erfarenheter. Omvårdnad är ett kunskapsområde i kraftig utveckling, vilket ger yrket en dynamik. Utvecklingen står aldrig still.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar