Porträttbild styrelsen 2019

Styrelse

Svensk sjuksköterskeförenings styrelse består av nio förtroendevalda ledamöter och leder föreningens arbete mellan föreningsstämmorna. Varje ledamot har olika roller i styrelsen och är verksamma inom olika områden.

Ami Hommel
Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, docent, universitetslektor, Institutionen för Vårdvetenskap, Malmö Högskola och Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus.
ami.hommel@swenurse.se

Vice styrelseordförande Oili Dahl

Oili Dahl
Vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, med. dr, utbildningschef, omvårdnad, PMI Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset.
oili.dahl@sll.se

Porträttbild Per Enarsson 2019

Per Enarsson
Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
leg sjuksköterska, med.dr., universitetslektor, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitet.
per.enarsson@lnu.se

Porträttbild Marit Silén

Marit Silén
Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, fil dr, universitetslektor, Högskolan i Gävle
marit.silen@hig.se 

Porträtt Lilas Ali

Lilas Ali
Styelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, fil.dr., universitetslektor, Inst. för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. GPCC - Personcentrerad vårdforskning och implementering
lilas.ali@gu.se

Porträttbild Karin Bölenius

Karin Bölenius
Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, med.dr., postdoktor Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
karin.bolenius@umu.se

Porträttbild Josefin Bäckström

Josefin Bäckström
Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, distriktssköterska, adjunkt,
universitetslektor, med.dr. vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
josefin.backstrom@neuro.uu.se

Porträttbild Åsa Engström

Åsa Engström
Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, professor, ämnesföreträdare, utbildningsledare för specialistsjuksköterskor vid Luleå tekniska universitet
asa.engstrom@ltu.se

Porträttbild Christina Sandlund

Christina Sandlund
Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, med.dr., distriktssköterska vid diabetesmottagning och sömnmottagning samt fortbildnings och professionell utvecklingsledare (FPU) vid Akademiskt primärvårdscentrum Stockholm
christina.sandlund@sll.se

Valberedning

Valberedningen utses av föreningsstämman att förbereda val av styrelse och revisorer inför nästa föreningsstämma. Valberedningen består av fem ledamöter varav en person är sammankallande. Styrelseledamöter kan inte väljas till valberedningen och en ledamot i valberedningen som kandiderar till styrelsen ska utträda ur valberedningen.


Kontaktpersoner i valberedningen

Välkommen att kontakta valberedningen med dina frågor och synpunkter.

Karin Olsson, sammankallande                        
tel: 070-604 81 87                        
e-mail: karin.olsson@regionvasterbotten.se

Lena Lundh                           
tel: 070-165 51 82                       
e-mail: lena.k.lund@sll.se

Catrine Jacobsson               
tel: 070-316 34 41 
e-mail: catrine.y.jacobsson@gmail.com

Pernilla Stenborg Nielsen    
tel: 070-714 77 65              
e-mail: pernilla.s.nielsen@live.se 

Helle Wijk                             
tel: 073-370 34 62                           
e-mail: helle.wijk@gu.se

Revisorer

Svensk sjuksköterskeförenings revisorer väljs vid föreningsstämman som äger rum vartannat år.

Ordinarie revisor
Elisabet Welin
Janeth Leksell

Revisorssuppleant
Berit Sunde
Ewa Andersson

Auktoriserad revisor
Lars Jäderström

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.