Nummer 2/2019

Tydliga samband mellan upplevd arbetsmiljö och patientsäkerhet

När sjuksköterskorna själva anser att patientsäkerheten är hög är den faktiska risken lägre för att patienter på sjukhus ska dö. Det visar Lisa Smeds Alenius doktorsavhandling. – Därför finns det ett stort värde i att verkligen lyssna på sjuksköterskorna och deras upplevelse av vården och arbetsmiljön, säger hon.

Lisa Smeds Alenius avhandling heter ”Villkor för vård. Faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö relaterade till säker, högkvalitativ vård på akutsjukhus.” Den visar inte bara att sjuksköterskor gör korrekta bedömningar av patientsäkerhet. Det finns också ett tydligt samband mellan sjuksköterskornas upplevda arbetsmiljö och kvaliteten på vården och patientsäkerheten. Ju bättre upplevd arbetsmiljö desto större patientsäkerhet.

Det som hade störst betydelse för patientsäkerheten var enligt sjuksköterskorna en känsla av att ha tillräckligt med personal och resurser. På andra plats kom att sjukhusledningen visade att man prioriterar patientsäkerheten, på tredje plats ett stödjande ledarskap på avdelningen och på fjärde plats ett gott samarbete med läkarna.

I en annan studie undersökte Lisa Smeds Alenius om det fanns något samband mellan sjuksköterskornas upplevelse av patientsäkerheten och objektiva siffror – hur många inskrivna patienter som dog inom 30 dagar. Det fanns en stor överensstämmelse mellan sjuksköterskornas bedömningar av utmärkt vård och den minskade risken för dödlighet bland patienterna. Det visar att det är viktigt att lyssna på sjuksköterskorna och deras bedömningar av vårdkvalitet och patientsäkerhet, menar Lisa Smeds Alenius.

Om artikeln
Av Ann-Katrin Öhman
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/19 sid 24–27

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.