Nummer 3/2019

Familjen i centrum

Vectorbild av familj

Susanna Pusas avhandling visar ur ett sjuksköterskeperspektiv hur familjecentrerad omvårdnad kan vara en tillgång i hemsjukvården. Familjecentrerade samtal lyfter fram familjernas styrkor och resurser och förmåga att hitta egna lösningar på problem, medan sjuksköterskorna får en mer stödjande roll.

 

– Det unika med avhandlingen är att den också visar hur samtalen kan implementeras, menar hon.

Hela familjen påverkas när någon blir sjuk. Familjen är ofta en tillgång för att främja hälsa men det kan också bli en börda för de närstående att ta hand om den sjuka. I de fall de är närståendevårdare kan de riskera att få egna hälsoproblem som en följd av detta. Därför är det så viktigt att ge stöd, både emotionellt och instrumentellt till hela familjen, menar Susanna Pusa.Ett exempel på hur familjer kan stödjas är sjuksköterskeledda familjecentrerade samtal. Målsättningen är att skapa en miljö i vilken förändring kan ske, att skapa förutsättningar för ökad medvetenhet och förståelse för egna och andras föreställningar. Genom att familjemedlemmarna betraktar situationen ur nya synvinklar kan nya alternativa lösningar och möjligheter synliggöras för att främja hälsa för såväl enskilda familjemedlemmar som för familjen som helhet. Samtidigt är det också viktigt att uppmärksamma och bekräfta svårigheterna.

Om artikeln

Av Ann-Katrin Öhman
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/19 sid 24–27

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.