Barnmorskorna Anna Svensson och Katarina Heed under VFU-konferensen i Göteborg
Barnmorskorna Anna Svensson och Katarina Heed under VFU-konferensen i Göteborg

VFU-konferensen i Göteborg ur ett studentperspektiv

Emilia Engman medverkade under VFU-konferensen första dag i egenskap av Queen Silvia Nursing Award-stipendiat. Nedan kan du läsa hennes redogörelse för hur det är att medverka under VFU-konferensen ur ett studentperspektiv.

Ami Hommel, Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, inleder konferensen om verksamhetsförlagd utbildning med att tala om vikten av att sjuksköterskor och övriga vårdprofessioner bevarar och förnyar kompetenser och delar erfarenheter med varandra. I linje med VFU konferensens tema för året, teamarbete, talar hon om att vi måste värna om varandras kunskapsområden och nyttja varandras kunskap för ett fortsatt gott utvecklingsarbete. Att fokusera på teamarbete och interprofessionellt lärande är av stor vikt för studenter inom alla områden och ska komma att bli en av hörnstenarna under konferensen. Centrala ord som kommunikation, personcentrerad vård, studentcentrerat lärande, ledarskap och professionsöverskridande lärande genomsyrar hela konferensen

VFU-konferensen anordnas av Svensk sjuksköterskeförening och Göteborgs universitet på svenska mässan i Göteborg. Deltagare har anlänt från vitt skilda delar av landet och representerar en rad områden inom vård och omsorg. De flesta är handledare som kommit för att dra lärdom av hur vi kan arbeta mer med teamarbete och interprofessionellt lärande med studenterna under den verksamhetsförlagda utbildningen. Att växa i sin roll som handledare och att bli inspirerad till nya arbetssätt är en viktig komponent i kunskapsutbytet. Inspiration, innovation, gott ledarskap och humor blir de starka lärdomar som kommer av dagen.

Inger Ekman inleder dagen med att tala om personcentrerad vård i praktiken. Hon betonar hur viktigt det är att se patientens, eller personens som hon vill poängtera, egna resurser. I slutändan handlar personcentrerad vård om de relationer vi skapar till våra patienter och deras anhöriga och att vi bemöter patienten utifrån dennes egna målsättningar. Inger Ekman har arbetat fram en metod i praktiken som kan fungera som redskap för att utveckla den personcentrerade vården där alla professioner kring patienten ska samverka.


Klockan 11 hade vi första pausen, och sex studenter från Göteborgs universitet hade koreograferat en pausgympa. Alla 840 deltagare i salen stod vid sina platser och följde studenterna på scenen med diverse rörelser. De flesta fick sig en eller annan smocka av grannen. Gympan var mycket uppskattad, och ett bra avbrott till att sitta stilla hela förmiddagen.

Innan lunch kom ett spännande föredrag av Robert Karjel, som är överstelöjtnant vid försvaret. Han berättade om en spännande resa om att stå inför en till synes helt omöjlig uppgift för att senare lyckas få med alla i teamet på tåget och sträva mot samma mål. Han berättade om när det svenska försvaret ledde insatserna utanför Somalia med att bekämpa pirater. Extremt intressant och motiverande föredrag där han lyckades koppla det försvaret hade åstadkommit till vad vi kan använda för verktyg för att lyckas i vården med att få alla olika professioner att samverka. Han betonade att få en kontext till det vi arbetar för är viktigt och att alla i teamet ska vara medvetna om att just deras roll och insats är lika betydelsefull som någon annans.

Eftermiddagen fortsatte i samma inspirerande anda och nya idéer och arbetssätt presenterades genom olika medier. Kristina Rosengren berättade om en ny kurs på Göteborgs universitet i personcentrering, Britt-Inger Bengtsson, Gudrun Johansson med flera berättade om att studenter har fått nya områden där de har sin VFU i Göteborg och hur lärosäten kan stärka teamsamverkan.

Det hölls en presentation om en helt ny studentdriven vårdcentral i Gustavsberg i Stockholm med goda resultat av Birgitta Fläckman, Marina Nilsson, Maria Fröberg och Ulrica Wedholm.

Slutligen visades en film från Sahlgrenska universitetssjukhuset där kommunikationen varit en problemområden mellan förlossningen och anestesin. En välgjord och inspirerande film som presenterade båda verksamheter för att dessa ska få förståelse för varandras olika professioner. De förklarade vilka åtgärder de hade vidtagit för att få kommunikationen och rutiner att fungera bättre vid epiduralbedövning på förlossningen. En eftermiddag som kan sammanfattas som motiverande och fylld med nya goda idéer. Sannolikt var det flera som tog med sig en hel del ny kunskap och nya idéer hem till sina arbetsplatser.

Dagen avslutades med att Barnmorskorna Anna Svensson och Katarina Heed hade satt ihop en liten sketch "VFU - med ett stänk av humor". Barnmorskan kommer för första dagen till sin nya praktikplats, full med förhoppningar.

Nervöst tar hon steget in på förlossningssalen där handledaren rabblar upp en rad med saker hon måste tänka på vid undersökningen. Kommer du ihåg allt detta nu säger hon? Studenten kommer in i salen där föderskan ligger och ska försöka känna efter det handledaren precis har beskrivit för henne. Där hon står med handen och rotar runt inser hon att – jag känner ingenting! Med detta bryter hon ut i sång till melodin från Carolas ”En evighet” där texten handlar om att som student står man på sin praktik och oftast är helt borttappad och långsam.

Ett perfekt avslut på dagen och med de avslutande orden att på VFU platserna kommer man som handledare långt med lite humor.

Emilia Engman

 

Relaterad information

Queen Silvia Nursing Award