Fotografi av Ania Willman som inledningstalar på Sjuksköterskadagarna
Ania Willman inledningstalar på Sjuksköterskadagarna

Etik och utveckling i centrum för Sjuksköterskedagarna

Närmare 800 deltagare och medverkande samlades under Sjuksköterskedagarna för två dagar med inspiration och kompetensutveckling på temat: Ansvar för utveckling av omvårdnad – en fråga om professionsetik. Under konferensen berördes etiska utmaningar, professionens kompetenser, ny omvårdnadsforskning och utvecklingsprojekt i föreläsningar, workshoppar och postervandringar samt på sektioner och nätverks mötesplats och Levnadsvaneprojekts hälsotorg.

Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, inledde konferensen med att önska välkommen och lyfta UKÄ:S utvärdering som visar att majoriteten av sjuksköterskors specialistutbildningar får omdömet bristande kvalitet. Svensk sjuksköterskeförening har gjort ett uttalande som anser att resultatet av utvärderingen är mycket allvarligt.

– Om jag hade haft vår nya regering, Utbildningsdepartement och UKÄ(Universitetskanslersämbetet) här så skulle jag säga att vi behöver en ny specialistutbildning och det har Svensk sjuksköterskeförening sagt under lång tid.

Ania Willman efterlyste en vision om vården från regering och riksdag i ljuset av Riksrevisionens rapport som visar att vårdvalet har gjort sjukvården mer ojämlik. Dessutom behöver Sveriges Kommuner och Landsting och arbetsgivarna fastställa kompetensstegar och ange kompetenskrav för en säker patientvård.

Sedan inleddes föreläsningarna med Anne Marie Rafferty, professor of Nursing Policy vid King’s College London, som i sin föreläsning tecknade en bild av sjuksköterskans samhällsuppdrag för att visa vad sjuksköterskor bidrar med för att öka jämlikhet, både när det gäller tillgänglighet och kvalitet i vården, mot bakgrund av forskning och arbetssätt från Virginia Henderson till Michael Marmot.

Mats Johansson, filosof och etiker vid Lunds universitet, ställde frågan om det är försvarbart att filma sjuka människor och sedan visa materialet på tv. Slutsatsen var att det inte är försvarbart att tillåta inspelningar av realityserier i sjukhusmiljö då dessa påverkar patientsäkerheten negativt och kan minska förtroendet för sjukvården. Inspelningen innebär ökad stress för vårdpersonal och patienter och det för med sig en ökad rik att patienten tar direkt fysisk skada eller utsätts för psykiskt lidande.

Frida Smith tilldelades Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium om 104 000 kronor. Hon får stipendiet för projektet Personcentrerad information och kommunikation vid kolorektal cancer (PINCORE) som ger förutsättningar för patienter och närståendes partnerskap i vården.

Mötesplatser för erfarenhetsutbyte

Levnadsvaneprojektet arrangerade ett stort Hälsotorg – en interprofessionell mötesplats där man kunde träffa experter på sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande levnadsvanor samt delta i två workshoppar som berörde jämlik vård och interprofessionellt samarbete.
På Mötesplatsen kunde konferensdeltagarna diskutera sjuksköterskans olika specialistområden över en kopp kaffe med representanter för Svensk sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk.

Postervandringar

Nytt för i år var en posterutställning där man kunde följa med på postervandringar. Två pris delades ut till bästa vetenskapliga poster och poster med utvecklingsprojekt. Vinnare av pris för bästa vetenskapliga poster gick till Ann-Kristin Jönsson, Lunds universitet och Karin Stenzelius för postern: Livet efter prostatektomi, mäns upplevelser. Katarina Vallin och Liselott Pettersson från Akademiska barnsjukhuset i Uppsala vann priset för poster med bästa utvecklingsprojekt, för postern: Patientcentrerad rapport – Bedside handover.

Avslutning

Andra dagen i plenum inleddes av Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap vid Lunds Universitet, som handlade om moral, mod och sjuksköterskans ansvar i högteknologiska vårdmiljöer. Sjuksköterskan måste visa mod och se patienten utan att överge. Man måste ta risken att stöta sig med samhälle, sjukhus och kollegor för att värna patienten. Ju mer högteknologisk miljön är desto större ansvar. Ansvar är att svara ann på en annan människas rop på hjälp.

Lena Sundström, författare och journalist, berörde många med sin föreläsning om hjältar, moral och etik. Hon visade hur viktigt det är att stå fast vid sin värdegrund, säga ifrån och utnyttja meddelarskyddet om man upplever att något går mot värderingarna och inte krypa in under den trygga konsensusfilten. Samtiden har inte alla svaren och de värderingar som i dag råder kan förändras över tid och först i historiens sken ser vi vilka som var hjältar.

Filmer från sjuksköterskedagarna

 

Presentationer från Sjuksköterskedagarna

Anne Marie Rafferty
Reinventing nursing’s socialmission

Catrine Jacobsson
Nyttan med ICN:s etiska kod och värdegrunden för omvårdnad

Susann Strang
Jämlik vård – exempel från Angereds Närsjukhus

Sölvi Vejby
Levnadsvanor vid sjukdom – etiska aspekter

Rickard Stenevinge
Vad är skillnaden mellan professionellt, personligt och privat bemötande?

Marja Schuster
Personcentrerad vård – en etisk utmaning

Matthias Lidin
Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningssätt

Lars Sandman
eHälsans e – står det även för etik?

Kent-Inge Perseius
Att bemöta och vårda personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende

Karen Hertz
Advancing nursing practice – the UK experience

Ami Hommel och Ewa Wallin
Att vara sjuk sjuksköterska

Eva Nilsson Bågenholm
Fyra år med nationell äldresatsning – vad är resultatet?

Cecilia Lundmark
Etik i praktiken – Dialogduken

Elisabet Olsson
Att stå upp som visselblåsare!

Sofia Trygg Lycke och Åsa Brugård Konde
Vad är det vi ska säga om bra matvanor och hur ska vi få till det?

Anne Sjögren
Vård för papperslösa Rosengrenskas/Röda Korsets arbete med vård för människor som vistas i Sverige utan tillstånd

Mirjam Ekstedt
Att navigera i en arkipelag av vårdgivare – hur skapas säker vård i hemmet?