Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession
Logotyp för projektet Sjukskösköterskors samtal om levnadsvanor.

Levnadsvanor

Svensk sjuksköterskeförening medverkar i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

Svensk sjuksköterskeförening har under år 2016 tilldelats drygt en och en halv miljon kronor från Socialstyrelsen för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Projektets mål

Projektets mål är att sjuksköterskor inom all hälso- och sjukvård ska känna till och arbeta enligt de metoder som rekommenderas i riktlinjerna. Arbetssättet är kunskapsspridning om riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder med fokus på utbildningsinsatser ”från sjuksköterska till sjuksköterska”.

Projektmedel år 2016 har används till fortsättning till projektet "Stark för kirurgi - stark för livet, levnadsvanor i samband med operation" som startade år 2015. Projektet leds av Svensk sjuksköterskeförenings sektion för operationssjukvård. Under året har en broschyr utarbetats Samtal om levnadsvanor inför kirurgi – operationssjuksköterskans roll (öppnas i nytt fönster).

Sjukdomsförebyggande metoder för personer med prediabetes- distriktssköterskans/ diabetessköterskans roll. Projektet leds av Svensk sjuksköterskeförenings sektion Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård.

Fokus för projektet 2016 har varit att utveckla en generisk modell med fokus på levnadsvaneförändringar som kan användas på sjuksköterskeledda mottagningar. Modellen ska ge Diabetessjuksköterskor/distriktssköterskor i primärvården stöd och vägledning i arbetet med prevention för att undvika eller uppskjuta typ 2-diabetes hos personer med prediabetes. 

En projektgrupp har tillsammans med en grupp diabetessjuksköterskor/distriktssköterskor i Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD), som arbetar med prediabetes i primärvård, tagit fram en generisk modell för omvårdnadsarbetet med prediabetes på sjuksköterskeledd mottagning. Det har genomförts en kartläggning, enkätundersökning och en workshop för att ta reda på hur man på ett strukturerat sätt kan arbeta med prediabetes. Modellen beskriver screening och diagnos, behandling/utbildning och stöd samt vilka kontroller som ska göras och hur uppföljning ska genomföras. Modellen för hur man kan arbeta med prediabetes på en sjuksköterskeledd mottagning i primärvården presenteras i broschyren Diabetessjuksköterskan/ distriktssköterskans roll och arbete med: Levnadsvaneförändringar vid prediabetes.

Sjuksköterskans roll för en jämlik och hälsofrämjande vård och omsorg. (dokumentet publiceras inom kort)


Aktiviteter i samband med Sjuksköterskedagarna 2016.

Tillsammans med sjuksköterskor som arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande har vi tagit fram en inspirationsbroschyr med konkreta exempel från olika verksamheter. Broschyrens syfte är att sprida erfarenheter och goda exempel från verksamheter avseende sjuksköterskors kliniska arbete med sjukdomsförebyggande metoder inom Nationella riktlinjernas fyra områden.

Vi har också producerat fyra kortfilmer om sjuksköterskors utmaningar i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. 

Har du några frågor kontakta Inger Torpenberg, sakkunnig inom folkhälsa.

Senast publicerad: 2016-02-01

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Bidra till hälsa

För dig som vill arbeta mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande har vi tillsammans med kunniga och erfarna sjuksköterskor hälsofrämjande tagit fram utbildnings- och inspirationsmaterial.

Ladda ner broschyren
Bild illustration till omslaget för broschyren Bidra till hälsa

Inspirationsfilmer om levnadsvanor

Fyra kortfilmer om sjuksköterskors utmaningar i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

Se filmerna
Lisa Östberg. Foto: Jonas Hermansson