Logotyp för projektet Sjukskösköterskors samtal om levnadsvanor.

Levnadsvanor

Svensk sjuksköterskeförening har sedan 2011 medverkat i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

Projektets mål
Projektets mål är att sjuksköterskor inom all hälso- och sjukvård ska känna till och arbeta enligt de metoder som rekommenderas i riktlinjerna som berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet. 

Projektmedel år 2019
Svensk sjuksköterskeförening har beviljats 1 300 000 kronor i statsbidrag för år 2019.
Under året ska föreningen arbeta med tre delprojekt:

- Sjuksköterskors hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med fokus på jämlik vård och hälsa- nationella och regionala aktiviteter, bland annat genom att:

- delta på Järvaveckan 12-16 juni i samarbete med Svenska Läkaresällskapet, Svenska Barnmorskeförbundet, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter och Dietisternas Riksförbund.

- aktivitet på konferensen för ledande sjuksköterskor 26 september

- monter på VFU-konferensen 15-16 oktober

- hälsotorg på Fysioterapeutdagarna 23-25 oktober i samarbete med övriga professionsorganisationer

 - regional konferens i samarbete med Malmö universitet den 28 november.

- Cancerrehabilitering och återgång till livet- kontaktsjuksköterskans kompetens i att samtala om hälsofrämjande levnadsvanor med personer i cancerbehandling och överlevare i cancervården. Projektet leds av Svensk sjuksköterskeförenings sektion Sjuksköterskor i cancervård. Under förra året har en patientbroschyr producerats – Hälsosamma levnadsvanor, för dig som har eller har haft cancer. Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer. 

Under 2019 kommer det materialet att vidareutvecklas till lätt svenska och översättas till de vanligaste främmande språken i Sverige.
En utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor kommer att arrangeras och utbildningsmaterial i form av korta filmer till personal kommer att tas fram.

- Inventera samverkansproblem och strategier för långsiktigt jämlikt stöd för fysiska aktivitet och hälsosamma matvanor hos barn och ungdomar.
En workshopsdag 9 oktober som genomförs i samarbete med Svenska Läkaresällskapet, Svenska Barnmorskeförbundet, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter och Dietisternas Riksförbund.

Relaterad information

Klicka här för att läsa Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för personer med schizofreni.    

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor