Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910
Logotyp för projektet Sjukskösköterskors samtal om levnadsvanor.

Levnadsvanor

Svensk sjuksköterskeförening har sedan 2011 medverkat i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

Projektets mål

Projektets mål Projektets mål är att sjuksköterskor inom all hälso- och sjukvård ska känna till och arbeta enligt de metoder som rekommenderas i riktlinjerna.

Projektmedel år 2017 har använts till fem delprojekt:
Fortsättning till projektet "Stark för kirurgi - stark för livet, levnadsvanor i samband med operation" som startade år 2015. Projektet leds av Svensk sjuksköterskeförenings sektion för operationssjukvård. Under året ska pilotprojekt genomföras på ett par kliniker. En broschyr har utarbetats Samtal om levnadsvanor inför kirurgi – operationssjuksköterskans roll (öppnas i nytt fönster). Samt en broschyr om levnadsvanor inför operation som riktar sig till patienter Levnadsvanor inför operation (öppnas i nytt fönster)

Fortsättning på projektet Sjukdomsförebyggande metoder för personer med prediabetes- distriktssköterskans/ diabetessjuksköterskans roll. Projektet har ledds av Svensk sjuksköterskeförenings sektion Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård. Fokus år 2017 var att testa och utvärdera den modell som projektgruppen tog fram 2016 i samband med broschyren Diabetessjuksköterskan/ distriktssköterskans roll och arbete med: Levnadsvaneförändringar vid prediabetes (öppnas i nytt fönster). Modellen har finjusterats och en patientbroschyr är under tryckning, som beräknas att finnas tillgänglig för nedladdning i februari 2018. 

Cancerrehabilitering och återgång till livet- kontaktsjuksköterskans kompetens i att samtala om hälsofrämjande levnadsvanor med överlevare i cancervården. Projektet leddes av Svensk sjuksköterskeförenings sektion Sjuksköterskor i cancervård. Syftet var att utarbeta och implementera kunskapsbaserade anpassade råd till canceröverlevare för att bidra till att öka välbefinnande och hälsa, samt minska risken för recidiv eller ny tumörsjukdom genom att kontaktsjuksköterskan i sitt uppdrag utifrån evidens lyfter frågor om levnadsvanor med patienterna. Utifrån resultatet av en workshop och en enkät till kontaktsjuksköterskor har ökad kunskap i området inhämtats som omsätts till råd i form av en broschyr till patienter som fått en cancerdiagnos, genomgår eller har behandlats för cancer och patienter som lever med cancer. Samtal med cancerpatienter om levnadsvanor-teamets roll (broschyren beräknas vara klar i mars 2018). Resultaten ska kommuniceras med kontaktssjuksköterskor och till utbildningarna av kontaktsjuksköterskor.

Fysisk aktivitet hos tonåringar – behov och betydelse för tonåringar med astma. Syftet var att öka kunskapen hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal om orsakerna till stillasittande hos tonåringar med astma och /eller rinit. Projektet leds av sektionen för Astma- Allergi- och KOL sjuksköterskeföreningen. Under året har intervjuer med ungdomar med diagnos astma om hur de rör på sig genomförts och en workshop med sjuksköterskor genomförts. Resultatet ska återföras till sjuksköterskor som arbetar med tonåringar med astma. En broschyr till sjukvårdspersonal Hur kan du som sjuksköterska med inriktning barn och ungdomar som har allergi och astma agera gällande fysisk aktivitet. Broschyren beräknas finnas att ladda ned i februari 2018.

Sjuksköterskans roll för en jämlik och hälsofrämjande vård och omsorg. Svensk sjuksköterskeförening arrangerade en workshop för lärare på sjuksköterskeprogrammen om jämlik vård och hälsa och sjuksköterskans roll hösten 2017. Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa (öppnas i nytt fönster)


Aktiviteter i samband med Sjuksköterskedagarna 2016.

Tillsammans med sjuksköterskor som arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande har vi tagit fram en inspirationsbroschyr med konkreta exempel från olika verksamheter. Broschyrens syfte är att sprida erfarenheter och goda exempel från verksamheter avseende sjuksköterskors kliniska arbete med sjukdomsförebyggande metoder inom Nationella riktlinjernas fyra områden.

Vi har också producerat fyra kortfilmer om sjuksköterskors utmaningar i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. 

Har du några frågor kontakta Inger Torpenberg, sakkunnig inom folkhälsa.

Senast publicerad: 2018-01-19

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Kalendarium levnadsvanor

Bidra till hälsa

För dig som vill arbeta mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande har vi tillsammans med kunniga och erfarna sjuksköterskor hälsofrämjande tagit fram utbildnings- och inspirationsmaterial.

Ladda ner broschyren
Bild illustration till omslaget för broschyren Bidra till hälsa

Inspirationsfilmer om levnadsvanor

Fyra kortfilmer om sjuksköterskors utmaningar i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

Se filmerna
Lisa Östberg. Foto: Jonas Hermansson